23.01.21 | 17:21

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ΦΕΚ ο Ν.4461/17: Οι προβλέψεις για Ο.Τ.Α. και εργαζομένους [Αναλυτικά]
29.03.17 | 17:29

Σε ΦΕΚ ο Ν.4461/17: Οι προβλέψεις για Ο.Τ.Α. και εργαζομένους [Αναλυτικά]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/28.03.2017 τεύχος A' o Ν. 4461/17: “Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.”

Σύμφωνα με σημείωμα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α. είναι οι εξής:

Ι. Επανακαθορισμός ωριαίας αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας

ΙΙ. Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων/νησιωτικών/προβληµατικών/αποµακρυσµένων περιοχών

ΙΙΙ. Τροποποιήσεις του Ν.4387/16 για το ασφαλιστικό

ΙV. Χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας από εισφορές των ΟΤΑ σε αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

V. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ΟΤΑ για στέγαση Τοπικών Ομάδων Υγείας

VI. Εξαίρεση προσωπικού προγραμμάτων ΟΑΕΔ από Ν.2190/94

VII. Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τοµεακές Επιστηµονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας.

Αναλυτικά,

Ι. Επανακαθορισμός ωριαίας αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας

Με την παρ.2 του άρθρου 102 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) και αναπροσαρμόζεται η αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπαλλήλων που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε όλες τις ήμερες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/15, ως εξής:

α) σε 60% του ωρομισθίου (από 40% που ισχύει σήμερα) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών και

β) σε 75% του ωρομισθίου (από 60% που ισχύει σήμερα) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Η ισχύς της διάταξης ισχύει από 01.01.2017.

ΙΙ. Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων/νησιωτικών/προβληµατικών/αποµακρυσµένων περιοχών

Με το άρθρο 36 αντικαθίστανται το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) και η παρ. 4 του άρθρου 2 της Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄1078) και προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων/νησιωτικών/προβληµατικών/αποµακρυσµένων περιοχών που είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

ΙΙΙ. Τροποποιήσεις του Ν.4387/16 για το ασφαλιστικό

Με το άρθρο 94 του νόμου επέρχονται τροποποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, τον υπολογισμό της εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης και τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής .
 
Με το άρθρο 95 του νόμου, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των συμπολιτών μας που υποαπασχολούνται προβλέπεται η παράταση μέχρι 28.2.2018 ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις κάλυψης κοινωνικοασφαλιστικά ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 
Με το άρθρο 96 αντικαθίσταται η περιπτ.β  της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όσον αφορά της εισφορά υπερ ΕΤΕΑΠ και προβλέπει ότι:  «β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους µισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών και όλων των πριν και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο για τους µισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρµοζοµένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών των µέ- χρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, εφαρµόζονται 33 οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε εξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει το θέµα διαφορετικά καταργείται.»

ΙV. Χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας από εισφορές των ΟΤΑ σε αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Με την παρ.1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η περίπτ. II. 8, Ζ΄ Υγείας, της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ώστε η χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας να προέρχονται και από τις, κατά την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), ετήσιες εισφορές των Ο.Τ.Α. σε αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων είναι µέλη, που είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές ή ιδρύει η Περιφέρεια ή µετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων, που αφορούν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.

V. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ΟΤΑ για στέγαση Τοπικών Ομάδων Υγείας

Για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 106, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
Οι Τ.ΟΜ.Υ. δύνανται να στεγάζονται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 106 σε δοµές του Π.Ε.Δ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων τους ή σε άλλα κτήρια του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτήρια που µισθώνονται για το σκοπό αυτόν. Στις ανωτέρω συµβάσεις δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ή συµβάσεις εκµίσθωσης ακινήτου συµβαλλόµενη για τον τοµέα υγείας είναι η οικεία Δ.Υ.Πε.

VI. Εξαίρεση προσωπικού προγραμμάτων ΟΑΕΔ από Ν.2190/94

Με την παρ.2 του άρθρου 91 αντικαθίσταται η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), και αναδιατυπώνεται η διάταξη ώστε από τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94 να εξαιρείται το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε Δήµους, Περιφέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα / απασχόλησης οµάδων ανέργων, που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ.

VII. Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τοµεακές Επιστηµονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας

Με το άρθρο 1 συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας Τοµεακές Επιστηµονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας στις οποίες συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το µεγαλύτερο Δήµο της περιοχής ευθύνης του Τοµέα Ψυχικής Υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ