13.06.21 | 10:23

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών, που συλλέγει η VPC ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε., κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου epoli.gr και του Ηλεκτρονικού Περιοδικού ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

H παρούσα σύμβαση καλύπτει, επίσης, τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών από το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ, προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτά.

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών του epoli.gr και του ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία αυτών.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος και συνδρομητής των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ συλλέγουν προσωπικά δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν ο επισκέπτης-χρήστης εγγράφεται μέλος-συνδρομητής στις υπηρεσίες των β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες των ή εισέρχεται στα προωθητικά-διαφημιστικά προγράμματά των.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη-χρήστη στο epoli.gr και στο ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυμία (στην περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., β) Αντικείμενο δραστηριότητας Νομικού Προσώπου, γ) Όνομα και Επώνυμο υπευθύνου, δ) Ιδιότητα υπευθύνου, ε) Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη και Τ.Κ.), στ) Στοιχεία Επικοινωνίας (Σταθερό - Κινητό Τηλέφωνο, Fax και e-mail), ζ) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρησιμοποιoύν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών τους για τους εξής λόγους:
- ενημερωτική υποστήριξη των πελατών-χρηστών των και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρουν, ούτως ώστε να είναι συναφή με τις γενικές τους προτιμήσεις,
- ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών-χρηστών των, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω αυτών και
- ενημέρωση τους, σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ & ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η VPC ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών του epoli.gr και του ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ σε οιονδήποτε τρίτο.

Το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ δύνανται να διοχετεύουν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών των, σε τρίτα Νομικά ή και Φυσικά Πρόσωπα εάν:
- έχουν τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών-μελών και συνδρομητών για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων τους,
- η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς Νομικά ή και Φυσικά Πρόσωπα, που συνεργάζονται με το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών-μελών και συνδρομητών. Τα Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα που συνεργάζονται με το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-μέλη και συνδρομητές αυτών καταθέτουν σε αυτά, μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το εν λόγω διαδικτυακό τόπο και Περιοδικό και
- επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος και συνδρομητής που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο epoli.gr και στο ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτά πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική Αίτηση τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία Επιχείρησης / Ονοματεπώνυμο υπευθύνου, β) Τηλέφωνο και Fax, γ) E-mail και δ) URL (Ηλεκτρονική Διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας) - στην περίπτωση digital καταχώρισης.

Το epoli.gr και το ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτά, κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES
Το epoli.gr μπορεί να χρησιμοποιεί “cookies” για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη-μέλους και συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του epoli.gr και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του epoli.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους έρευνας και προώθησης.

Ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος του epoli.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του epoli.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης-μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του epoli.gr δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ONLINE) / MESSAGE BOARDS - CHATS
Το epoli.gr μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες-χρήστες-μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Τοepoli.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους, το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων, εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Τοepoli.gr περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites),τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα).

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το epoli.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το epoli.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή και δημοσιεύουν οι χρήστες-μέλη στις προσωπικές τους σελίδες(Homepages).

Χρήστες-μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη.

Εάν τοepoli.gr λάβει ειδοποίηση ότι, το περιεχόμενο σε κάποια-ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή και του χρήστη-μέλους, που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή και δημοσίευση.

Η παραπάνω ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχείαvideo, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες-μέλη να αναρτούν,δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
Hδιεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-μέλους και συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο epoli.gr και στο ΠΟΛΗ +ΠΟΛΙΤΙΚΗ κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη-χρήστη σε ψηφοφορία, που διενεργείται από τοepoli.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία.

Η ψήφος του επισκέπτη-χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της VPCΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες-χρήστες του epoli.gr που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτού, που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το epoli.gr.

Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο-προσβλητικό-ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες-χρήστες.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο-προσβλητικό-ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς,το epoli.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του epoli.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ.207/1998 και 79/2000 και το Άρθρο 8 του Ν.2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος -αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων, σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το epoli.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του epoli.gr.