23.01.21 | 17:05

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημόσιες Συμβάσεις Ο.Τ.Α.: Διευκρινήσεις για τον έλεγχο νομιμότητας
29.03.17 | 09:14

Δημόσιες Συμβάσεις Ο.Τ.Α.: Διευκρινήσεις για τον έλεγχο νομιμότητας

Επισηµάνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με έγγραφό της προς την Περιφέρεια και τους Δήμους, όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις έργων και συγκεκριμένα, διευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του νόµου 4412/2016 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση - σύναψη σύµβασης).

Στο έγγραφο τονίζονται τα εξής:

  • Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 98 του ν. 4412/2016: 1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: …ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106. στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
  • Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 103: 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
  • Σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου: 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.». Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθ. 105: «2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαγωνιστική διαδικασία είναι δύο: Η πρώτη απόφαση είναι αυτή του άρθρου 98 του ν. 4412/2016 όπου εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας του διαγωνισµού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και σε αυτή χωρεί ένσταση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 127) ή προδικαστική προσφυγή και η δεύτερη απόφαση είναι αυτή του άρθρου 105 του ίδιου νόµου όπου επικυρώνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου 103 (βλ. και άρθ. 4.2 της υπ’ αριθ. 182/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., ΦΕΚ Β 4269/30-12-2016 – πρότυπα τεύχη). Η δεύτερη απόφαση (του άρθρου 105) κοινοποιείται άµεσα σε κάθε προσφέροντα, µαζί µε αντίγραφα όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

  • Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων περί ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι κατακυρωτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων και των οργάνων διοίκησης Ιδρυµάτων, ΝΠ∆∆ και Συνδέσµων αυτών, που λαµβάνονται για την ανάθεση έργων (βλ. παρ.2.β του κεφαλαίου 1 της εγκυκλίου 11/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών – αριθ. πρωτ. 7666.07.02.2007). Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, µπορεί να ασκηθεί παρεµπιπτόντως έλεγχος και σε κάθε άλλη πράξη (διακηρύξεις, δηµοπρασίες, πρακτικά επιτροπών κλπ.), στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση της κατακυρωτικής πράξης. Η κατακυρωτική πράξη ακυρώνεται, εάν από τον παρεµπίπτοντα έλεγχο προκύψει ότι η κατακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε σε πράξη µη νόµιµη. Συνεπώς, ο έλεγχος νοµιµότητας δεν ασκείται από την Υπηρεσία µας στην (πρώτη) απόφαση του άρθρου 98 του ν. 4412/2016 περί έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας του διαγωνισµού, αλλά στην (δεύτερη) απόφαση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης του διαγωνισµού όπου και αποτελεί την τελευταία εκτελεστή διοικητική πράξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, για να καταστεί εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι σχετικές αποφάσεις, που θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 225 του ν. 3852/2010 να αποστέλλονται για τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας, είναι αυτές του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, συνοδευόµενες από όλα εκείνα τα έγγραφα στοιχεία, τα οποία όχι µόνο µνηµονεύονται στη σχετική απόφαση, αλλά και επί των οποίων επιστηρίχτηκε η λήψη της, δηλαδή όλες τις αποφάσεις που οδήγησαν στην τελική κατακυρωτική απόφαση (παρ. 2.1.ii του κεφαλαίου 2 της εγκυκλίου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ