20.10.20 | 17:51

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογραφή «Περιφερειάρχη» για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
22.12.16 | 14:04

Υπογραφή Περιφερειάρχη για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

Έγγραφο – εγκύκλιος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, επισημαίνει ότι, με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), θεσπίστηκε η υποχρέωση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των οικείων κατά περίπτωση Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών έναρξης δραστηριότητας / άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α’).

Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω Νόμου, παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να εξουσιοδοτήσει με απόφασή του όργανο ιεραρχικά υφιστάμενο, του κατά περίπτωση αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ήτοι τον Προϊστάμενο της οικείας κατά περίπτωση Δ/νσης ή Τμήματος, προκειμένου αυτός να υπογράφει «με εντολή Περιφερειάρχη» τις ως άνω πράξεις αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, διοικητική πράξη εξουσιοδότησης απαιτείται να εκδοθεί μόνο στην προαναφερθείσα περίπτωση της παρ.2 της εν λόγω ρύθμισης, ενώ στην περίπτωση της παρ.1, η εξουσιοδότηση της υπογραφής απορρέει άμεσα από τη σχετική διάταξη του Νόμου, χωρίς πρόσθετη διοικητική πράξη.

Η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  • ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
  • επίσπευση του διοικητικού έργου,
  • αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα των Περιφερειών,
  • αποπολιτικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και εξασφάλιση της «συνέχειας του κράτους»,
  • ορθολογικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων,
  • διοικητική ομογενοποίηση ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων στο σύνολο των Περιφερειών και
  • ενίσχυση της ατομικής ευθύνης των στελεχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ