21.04.18 | 16:35

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: 2,5 εκ. € σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ
19.04.17 | 20:43

ΥΠΕΣ: 2,5 εκ. € σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ

Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», συνολικό ποσό 2.500.000,00 €, το οποίο διατίθεται στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (Π.Ε.∆.) της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, ως ακολούθως:

Α) Ποσό 500.000,00 € αποδίδεται στην Κ.Ε.∆.Ε., ως τακτική οικονοµική ενίσχυση έναντι του συνολικά δικαιούµενου ποσού για το έτος 2017.

Β) Ποσό 2.000.000,00 € αποδίδεται στις Π.Ε.∆. της χώρας, ως τακτική οικονοµική ενίσχυση, έναντι του συνολικά δικαιούµενου ποσού για το έτος 2017, ως εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ