04.06.20 | 11:45

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Θέση Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης
03.11.17 | 09:24

Θέση Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, καλεί τους / τις ενδιαφερόμενους / νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέση Γενικού Γραμματέα.

Οι ενδιαφερόμενοι / νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Γ) Τουλάχιστον 10ετή  προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Δ) Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γαλλικής.

Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση ιδιαίτερα στα πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού, της διοίκησης επιχειρήσεων η οργανισμών, θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης:

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Τίτλοι Σπουδών
  • Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι δεν είναι συγγενείς εξ΄ αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον Δήμαρχο
  • Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ήμερα δημοσίευση της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα, στο γραφείο του Δημάρχου (Πλ. Μιαούλη, Ερμ/λη, Σύρος 84100, τηλ: 22813-61001, υπόψη κυρίας Μ. Ρούσσου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ