02.12.20 | 15:19

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε Δήμους, Περιφέρειες, ευρύτερο Δημόσιο
18.11.20 | 07:53

Θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε Δήμους, Περιφέρειες, ευρύτερο Δημόσιο

Το epoli.gr στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων, σήμερα, δημοσιεύει ευκαιρίες απασχόλησης σε ΟΤΑ Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού, Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημοσίου. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2021, 1 άτομο
  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2021, 2
  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 8 μήνες, 1
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 8 μήνες, 1
  • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις: 18/11 – 27/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας Δημοσιογράφου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βέροιας.

Αιτήσεις: 18/11 – 28/11/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο (επιστήμονα) με έργο την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BLUE CROWDFUNDING:

  • ΠΕ OIKONOMIKOY: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-06-2022, με δυνατότητα παράτασής της.

Αιτήσεις έως 23/11/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με πέντε (5) άτομα, «Εξωτερικούς Συνεργάτες », δύο (2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΘΥ1 &ΚΘΥ2, ένα (1) ΠΕ Μηχανικών ΚΘΥ3, ένα (1) ΠΕ Πληροφορικής ΚΘΥ4 και ένα (1) ΔΕ Γραμματέων ΔΥ5, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι τη λήξη του υποέργου (30.06.2022).

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού.

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Διακίνηση αλληλογραφίας εντός και εκτός του ΕΑΑ, διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και λοιπών εξωτερικών εργασιών, καθώς και την τήρηση και ενημέρωση της πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

  • Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
  • Τεκμηριωμένη τριετής (3) εμπειρία στο αντικείμενο της σύμβασης

Η σύμβαση θα είναι τύπου ΙΔΟΧ διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΠΙΠΕΔΟ MSc).

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 03/12/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ