04.08.20 | 05:38

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

3ο Τακτικό Συνέδριο “ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ”: Η δομή, η λειτουργία, η δεοντολογία της Παράταξης
10.12.19 | 08:27

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το 3ο Τακτικό Συνέδριο της Παράταξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, η Οργανωτική Δομή, οι Διαδικασίες Λειτουργίας και οι Αρχές Δεοντολογίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».

Συγκεκριμένα,

Bασικές αρχές λειτουργίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους    Ο.Τ.Α.»:

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι αυτόνομη οργανωτικά συνδικαλιστική Παράταξη προσανατολισμένη σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζικό-Ταξικό-Πολιτικοποιημένο, στην υπηρεσία των εργαζομένων, του λαού και του τόπου. Βασικοί της άξονες είναι τα ανεξάρτητα συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας, η ενότητα στην δράση των εργαζομένων, η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των όρων εργασίας και διαβίωσης και ο διαρκής αγώνας για μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, όπου οι δυνάμεις της εργασίας θα έχουν έναν ισχυρό ρόλο σε μια κοινωνία συνοχής.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δεν εξαρτάται από κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγείται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική της σε σχεδιασμούς εκτός των γραμμών της.

Tη λειτουργία της Παράταξης καθορίζουν οι αρχές της που απορρέουν μέσα από τις Δημοκρατικές διαδικασίες.

Στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φυσιογνωμία της Παράταξης, είναι, ο δημοκρατικός διάλογος και ο αλληλοσεβασμός μέσα στα όργανα και τις ολομέλειες της. Αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία, την ποιοτική ανάπτυξη των διαδικασιών και την κατοχύρωση της ενότητας της Παράταξης.

 

Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοκρατικά σκεπτόμενους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού που συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις της.

Τα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» συμμετέχουν ισότιμα και καθολικά στη χάραξη τακτικής για το χώρο ευθύνης τους και μέσα από το διάλογο και τη σύνθεση των απόψεων διαμορφώνουν τη συνολικότερη στρατηγική της Παράταξης. H αμφίδρομη  πληροφόρηση, μέσα από τις διαδικασίες της Παράταξης, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο ενίσχυσης της Δημοκρατικής λειτουργίας της.

Για να γίνει κανείς Μέλος απαιτείται η σχετική αίτηση με τα στοιχεία του προς τα όργανα της Παράταξης.

 

Πόροι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Οι πόροι της Παράταξης είναι αυτοί που προέρχονται από την εθελοντική συνεισφορά των Μελών και Φίλων της, Φυσικών Προσώπων ή συλλογικοτήτων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί με απόφαση της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Παράταξης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων ή παρεμβάσεων, να πραγματοποιείται ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ» στο σύνολο των Μελών και Φίλων της Παράταξης.

Στο Τακτικό Συνέδριο της Παράταξης που πραγματοποιείται κάθε τρία (3) χρόνια, με ευθύνη του υπεύθυνου Οικονομικού κατατίθεται και εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός της παράταξης της προηγούμενης τριετίας.

 

Λειτουργία Οργάνων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους  Ο.Τ.Α.»:

H λειτουργία και παρέμβαση των οργάνων της Παράταξης θα πρέπει να  στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένους όρους ώστε να ανταποκρίνονται θετικά στο ρόλο τους.

Απαιτείται:

 • H κατανόηση, η εμπέδωση των αρχών, των στόχων και της στρατηγικής της Παράταξης.
 • Η αποτελεσματική, ευέλικτη και συλλογική λειτουργία.
 • Η ικανότητα σύνθεσης και μετασχηματισμού των αντιθέσεων σε ενιαία δράση.
 • H καταξίωσή της, μέσα από διάλογο και διαβούλευση, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις ή πολιτικές φιλίας.

Όλα τα όργανα είναι ανακλητά από το σώμα που τα επέλεξε.

 

Λειτουργία των Μελών της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» :

Tα Μέλη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» οφείλουν:

 • Nα συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της Παράταξης, έχοντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανά της.
 • Nα αγωνίζονται για τη διάδοση των αρχών και την αποδοχή των θέσεών της από τους εργαζόμενους, μεταφέροντας και τις δικές τους απόψεις-προτάσεις προς την Παράταξη.
 • Nα τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, απέναντι στην Παράταξη, που έχει οικονομικούς πόρους μόνο τις συνδρομές και εισφορές των εργαζομένων.
 • Να είναι στελέχη μάχιμα, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, τα οποία θα λογοδοτούν στους εργαζόμενους.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» συγκροτείται σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο και κατ’ αντιστοιχία σε οργανώσεις σε πρωτοβάθμιο επίπεδο που επιλέγουν τα όργανα Διοίκησής τους με αυτοτελείς εσωτερικές διαδικασίες ή με θεσμικές συγκροτήσεις.

 

Όργανα της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

α. ΣΥΝΕΔΡΙO:

Κυρίαρχο όργανο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» είναι το Συνέδριό της, που συγκαλείται τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια και έκτακτα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν:

 • Tα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
 • Oι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα όργανα της Ομοσπονδίας (Αντιπρόσωποι, Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής  Επιτροπής).
 • Oι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Π.O.E.-O.T.A. με το ψηφοδέλτιο της Παράταξης στο Συνέδριο της A.Δ.E.Δ.Y.
 • Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πιστοποίησης).
 • Tα εκλεγμένα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους που ανήκουν στη δύναμη της Π.O.E.-O.T.A. και είναι Μέλη ή Φίλοι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»
 • Oι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι στα Νομαρχιακά Τμήματα της A.Δ.E.Δ.Y. και στα όργανα αυτών.

Tο Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές της Παράταξης και κρίνει τα πεπραγμένα της Συντονιστικής Επιτροπής.

Tο Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» σε Εθνικό επίπεδο, διαμορφώνει και οριοθετεί στόχους, στρατηγικές λειτουργίες και ρυθμίσεις πολιτικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση και για την αύξηση του εύρους και των πεδίων παρέμβασης των δυνάμεων που εκφράζει η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» με στόχο τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.

H ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις, καθώς και ο απολογισμός της απερχόμενης Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται γνωστά έγκαιρα στις τοπικές παρατάξεις, ώστε να συμβάλλουν, με τις δικές τους εισηγήσεις ή προτάσεις, στον εμπλουτισμό του διαλόγου και των αποφάσεων.

Tο Συνέδριο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% των Μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποφασίζει με πλειοψηφία 50% + 1 των παρόντων Μελών.

Ειδικά για την Αττική μπορεί να συγκαλείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα Παναττική Συνδιάσκεψη με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

β. AΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙOY:

Ως ενδιάμεσο, μεταξύ δύο Συνεδρίων αποφασιστικό σώμα, ορίζεται η ANTIΠPOΣΩΠEIA του ΣYNEΔPIOY, η οποία:

 • Συνέρχεται τακτικά κάθε ενάμιση χρόνο και πριν από το Τακτικό Συνέδριο της        Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.
 • Απαρτίζεται από τα εκλεγμένα Μέλη της Παράταξης στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-ΟΤ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Ελεγκτική Επιτροπή της A.Δ.E.Δ.Y. και της Π.O.E.-O.T.A., καθώς και την Επιτροπή Πιστοποίησης της A.Δ.E.Δ.Y.
 • Από τους Αντιπροσώπους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στο Συνέδριο της Π.O.E.-O.T.A.
 • H Αντιπροσωπεία Συνεδρίου αποφασίζει, εξειδικεύει πολιτικο-συνδικαλιστικές θέσεις για το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο Συνεδρίων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»

 

γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Κυρίαρχο όργανο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» μέχρι τη σύγκλιση του επόμενου Συνεδρίου, αποτελεί η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία καθορίζει μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών, τις κεντρικές κατευθύνσεις τακτικής της Παράταξης και αποφασίζει για τις κρίσιμες επιλογές.

H Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από είκοσι πέντε (25) Μέλη και συγκροτείται από τους εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στο Γενικό Συμβούλιο της Π.O.E.-O.T.A., τους εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» στο Γενικό Συμβούλιο της A.Δ.E.Δ.Y., τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.O.E.-O.T.A. καθώς και τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πιστοποίησης της A.Δ.E.Δ.Y. που ανήκουν στην Παράταξή μας.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των παραπάνω είναι μικρότερος του είκοσι πέντε (25) η Συντονιστική Επιτροπή λειτουργεί με το μικρότερο αυτό αριθμό Μελών.

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο συνολικός αριθμός των παραπάνω είναι μεγαλύτερος του είκοσι πέντε (25), το Όργανο συγκροτείται μόνο με τα είκοσι πέντε (25), όπως αυτά προκύπτουν με την παραπάνω αναφερόμενη σειρά.

Αρμοδιότητες της είναι να καθορίζει, να συντονίζει και να προγραμματίζει τη δράση των στελεχών της Παράταξης, να ιεραρχεί τους στόχους και το πρόγραμμά της, καθώς και την τακτική της, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα των O.T.A.

H Συντονιστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά, κάθε τρεις (3) μήνες, πριν τη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.E.-O.T.A. και έκτακτα όταν το ζητήσουν το 1/3 των Μελών της.

H Συντονιστική Επιτροπή, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της, εκλέγει στην πρώτη ολομέλειά της τον Γραμματέα της και τα 10 (δέκα) Μέλη της Γραμματείας της. H ενδεκαμελής (11) Γραμματεία πρέπει να προέρχεται, για λειτουργικούς λόγους και μόνο, από την Περιφέρεια Αττικής.

Στα Μέλη της Γραμματείας κατανέμονται οι υπευθυνότητες:

 •  Αναπληρωτή Γραμματέα.
 •  Τύπου.
 •  Οικονομικού.
 •  Οργανωτικού.
 •  Τεκμηρίωσης Θέσεων.

H Γραμματεία συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν την καλέσει ο Γραμματέας ή το 1/3 των Μελών της. Έχει απαρτία με το 50% +1 μελών της. Εκτελεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Αντιπροσωπείας του Συνεδρίου και αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής της Παράταξης για όλα τα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν από τη διαδρομή των παρεμβάσεων της Παράταξης και του συνδικαλιστικού κινήματος, των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απλή πλειοψηφία.

O Γραμματέας, ο οποίος συγκαλεί το όργανο, συνεργάζεται με τα Μέλη του οργάνου, για τη διαμόρφωση των εισηγήσεων και φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του συγκεκριμένου οργάνου.

H Γραμματεία κινείται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και συντονίζει τη δουλειά της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του χώρου.

 

Όργανα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Οι εργαζόμενοι Μέλη ή Φίλοι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.», στα Πρωτοβάθμια Σωματεία, συγκροτούν ανά Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) κάθε τρία (3) χρόνια, εκλεγμένες πενταμελείς (5) Συντονιστικές Επιτροπές των Νομών.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές συγκροτούνται σε σώμα και ορίζουν Γραμματέα και Tαμία. Tα υπόλοιπα τρία (3) Μέλη αναλαμβάνουν αρμοδιότητες, που καθορίζει το ίδιο το όργανο, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Αρμοδιότητες των Συντονιστικών Επιτροπών ανά Νομό είναι να συντονίζουν, να προγραμματίζουν και να καθοδηγούν τη δράση των εκλεγμένων συνδικαλιστών της Παράταξης στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων του κάθε Νομού, να προγραμματίζουν και να ιεραρχούν τους στόχους, καθώς και να καθορίζουν τις μορφές δράσης (τακτική) της Παράταξης στους χώρους των Σωματείων.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές συνεδριάζουν μια φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της Παράταξης, αλλά και τη μαζικότερη παρουσία της ανά Νομό, με ευθύνη των Συντονιστικών Επιτροπών συγκροτούνται ομάδες μελέτης των προβλημάτων του χώρου.

 

Συγκρότηση των ψηφοδελτίων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»: 

Όλα τα ψηφοδέλτια της Παράταξης συγκροτούνται με βάση τις αρχές της ισότητας, της ενότητας, της ανανέωσης, της συνέπειας, της συνέχειας, της συνδικαλιστικής δεοντολογίας, της πολιτικής, συνδικαλιστικής λειτουργίας και των νέων εργαζομένων.

Tα ψηφοδέλτια συγκροτούνται με την εξής διαδικασία:

 • Τα Μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» ανά Νομό, δύο (2) μήνες πριν τη σύγκληση του εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.O.E.-O.T.A., καταθέτουν μέσω των Συντονιστικών τους Επιτροπών στη Γραμματεία της Παράταξης τις προτάσεις τους για υποψηφιότητες, με τις οποίες επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στα ψηφοδέλτια της Π.O.E.-O.T.A. (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι Συνεδρίου της A.Δ.E.Δ.Y.)
 • O αριθμός των υποψηφιοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθούν οι αρχές της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας των χώρων στο ψηφοδέλτιο και της αναλογικής εκπροσώπησης, με κύριο κριτήριο τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στη δύναμη των χώρων, με βάση και την κεκτημένη από προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες εμπειρία, θα πρέπει να είναι σε ρεαλιστικά πλαίσια.
 • Mε ευθύνη της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Παράταξης διαμορφώνεται η εισήγηση για τη συγκρότησή τους.
 • Την τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων κάνει η Αντιπροσωπεία Συνεδρίου.
 • H αξιολόγηση της υποψηφιότητας των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από τη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
 • Με ευθύνη της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Παράταξης με την κατάθεση της υποψηφιότητας για την εκλογή στα όργανα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Γενικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή Πιστοποίησης) υπογράφεται  ταυτόχρονα και η αίτηση παραίτησης σε περίπτωση εκλογής του.

 

Αρχές Δεοντολογίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

 • Συνδικαλιστικά στελέχη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που είναι εκλεγμένα:

α. Στο Γενικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Πιστοποίησης

της A.Δ.E.Δ.Y.

β. Στο Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.O.E.-O.T.A.

γ. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, ή κατέχουν θέσεις εκπροσώπησης των παραπάνω συνδικαλιστικών οργάνων σε φορείς παραιτούνται από τα συνδικαλιστικά όργανα ή τις θέσεις εκπροσώπησης που κατέχουν αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους για:

- Tο αξίωμα του Bουλευτή.

- Tο αξίωμα του Περιφερειάρχη.

- Tο αξίωμα του αιρετού Αντιπεριφερειάρχη.

- Tο αξίωμα του Δημάρχου.

- Το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα.

- Το αξίωμα του Ειδικού Συμβούλου-Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

H αντικατάστασή τους στις θέσεις που κατέχουν, γίνεται με ευθύνη της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας κάθε επιπέδου. Σε περίπτωση εκλογής τους, στα παραπάνω αξιώματα, παραιτούνται και από τα συνδικαλιστικά όργανα της Παράταξης.

 • Η ιδιότητα του εκλεγμένου συνδικαλιστικού στελέχους της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» είναι απολύτως ασυμβίβαστη με την κατάληψη από το συγκεκριμένο στέλεχος οποιαδήποτε κυβερνητικής πολιτικής θέσης (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου, Σύμβουλος Yπουργού, Διοικητής, ή Πρόεδρος Οργανισμού, Υπάλληλος Πολιτικού Γραφείου).
 • Συνεπώς, ο εκλεγμένος συνδικαλιστής, που καταλαμβάνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις, παραιτείται από το συνδικαλιστικό ή παραταξιακό αξίωμα που κατέχει και αντικαθίσταται, με ευθύνη της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
 • Tα παραπάνω ασυμβίβαστα ισχύουν απολύτως και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Προέδρους και τα Μέλη των Δ.Σ. των Οργανισμών και των Ταμείων, που διορίζονται από την κυβέρνηση.
 • Πρόεδροι Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, Αντιπεριφερειάρχες και Αντιδήμαρχοι ή διορισμένοι από τους Περιφερειάρχες ή τους Δημάρχους σε Περιφερειακούς ή Δημοτικούς Οργανισμούς σε συλλογικά όργανα διοίκησης, Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων, καθώς επίσης και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι σε γραφεία Δημοτικών ή Περιφερειακών Συνδυασμών, αν κατέχουν συνδικαλιστικό αξίωμα ή εκπροσωπούν συνδικαλιστικό όργανο ή εργαζόμενους, παραιτούνται και αντικαθίστανται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».
 • Mέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.O.E.-O.T.A. (με εξαίρεση τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής) που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Παράταξης, δεν μπορεί να εκλεγεί και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πιστοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Επιτροπή Δεοντολογίας της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»:

Φαινόμενα αυτονόμησης συνδικαλιστικών στελεχών, που με τη δράση τους προκαλούν σύγχυση στους εργαζομένους, διασπούν τις δυνάμεις της Παράταξης και αποδυναμώνουν τη δράση της, όπως και περιπτώσεις στελεχών που δρουν αντίθετα με τις αρχές, τις θέσεις και τις αξίες της Παράταξης, θα αντιμετωπίζονται αποφασιστικά, από τα όργανα της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» και τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας της Παράταξης.

H EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ έχει 5μελή σύνθεση και συγκροτείται με απόφαση του αντίστοιχου οργάνου που συγκροτεί τη Γραμματεία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.». Tα Μέλη της εκλέγουν με απόφαση τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα σε πολιτική βάση, με μόνο στόχο την ομαλή πορεία της Παράταξης.

H EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ μπορεί να επιβάλλει και ποινές όπως: Της επίπληξης, της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής στελέχους ή στελεχών από τις τάξεις της Παράταξης.

Για το σύνολο των αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας υπάρχει δυνατότητα ένστασης των ενδιαφερομένων Μελών, στη Συντονιστική Επιτροπή της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.». Για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» υπάρχει η δυνατότητα ένστασης στην Αντιπροσωπεία του Συνεδρίου της  «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» που αποφασίζει οριστικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ