29.01.20 | 04:56

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύσκεψη για την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου πεδιάδας Μόρνου
12.11.13 | 11:40

Σύσκεψη για την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου πεδιάδας Μόρνου

Σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών µε τη συµµετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κας Παναγιώτας Γαζή, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, κ. ∆ηµήτριου Βουρδάνου, του ∆ηµάρχου ∆ωρίδας, κ. Γεώργιου Καπεντζώνη, του Αντιδηµάρχου ∆ωρίδας, κ. Π. Καλιαµπέτσου, του Προέδρου και Γραµµατέα του Τ.Ο.Ε.Β. Μόρνου και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, µε την ∆ιευθύντρια, κα. Αικατερίνη Συντήλα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, µε θέµα την πορεία ολοκλήρωσης του αρδευτικού έργου της πεδιάδας Μόρνου και Τ.Ο.Ε.Β.  

Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν: 

1. Να πραγµατοποιηθούν άµεσα οι προγραµµατιζόµενοι έλεγχοι στις 11 και 20 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους, στην ∆εξαµενή και το αρδευτικό δίκτυο µε ευθύνη του αναδόχου, και στην περίπτωση που αυτός δεν συµµορφωθεί, να κηρυχτεί εκ νέου έκπτωτος. Κατά τον έλεγχο να εντοπιστούν τα σηµεία που υπάρχει επίχωση, ρωγµές λόγω κακοτεχνίας, καθίζηση υποβάθρου, καθώς και η περιοχή πέριξ των κεντρικών στραγγιστικών διωρύγων (Τ5) και (Τ3) και ο τρόπος λειτουργίας αυτής, σε σχέση µε την υφιστάµενη εκβολή «Παλαιοπόταµος», και «Καραχασάναινα» καθώς και η αναγκαιότητα σύνδεσης των δευτερευουσώντάφρων µεταξύ τους, λόγω των πληµµυρών που παρουσιάζονται συχνά εκεί. 

2. Συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής της περιµετρικής τάφρου στα πλαίσια µιας νέας εργολαβίας που θα ενταχτεί στο υφιστάµενο ή σε άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα περιλαµβάνει την περιµετρική τάφρο, τα τεχνικά διέλευσης, και άλλα τεχνικά ιδίως στην περιοχή όπου η στέψη του αύλακος είναι χαµηλότερα του εδάφους της σύνδεσης των αγροτικών οδών, τη σύνδεση των στραγγιστικών τάφρων µεταξύ τους, καθώς και τις εργασίες ισοπεδώσεων και συστηµατοποιήσεων των εδαφών. Επίσης να συνταχθεί µελέτη των ανωτέρω από την Γενική ∆/νση ∆οµών και Τεχνικών έργων της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία µε την ∆/νση Τεχν Έργων της Π.Ε. Φωκίδας και το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης, µε απαραίτητη τη υψοµετρική τοπογραφική αποτύπωση και να εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασίας επ' αυτού µε τον υφιστάµενο ανάδοχο των τοπογραφικών του αναδασµού. 

3. Για το θέµα των αποζηµιώσεων ετών 2011-12-13, δεδοµένου ότι υπάρχουν σηµαντικές αντικειµενικές δυσκολίες στην δυνατότητα άρδευσης και πρόσβασης και µετά το 2011, συµφωνήθηκε να τεθεί το θέµα υπόψη του κ.κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και να ευρεθεί τρόπος χρηµατοδότησης, στο µέτρο της δυνατότητας της δύσκολης εποχής που διανεύει η χώρα. 

4. Όλες οι ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους έτσι ώστε κάθε εκκρεµότητα να έχει αποκατασταθεί µέχρι το τέλος της περιόδου του χρηµατοδοτικού προγράµµατος που είναι η 31-12-2015. Ζητήθηκε η ουσιαστική και έµπρακτη συνδροµή και προσπάθεια όλων για την ολοκλήρωση του έργου το συντοµότερο δυνατόν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ