08.12.19 | 03:09

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύνταξη: Δημόσιο και ασφάλιση σε δύο Ταμεία - Τι ισχύει - Η αλλαγή
30.12.17 | 09:29

Σύνταξη: Δημόσιο και ασφάλιση σε δύο Ταμεία - Τι ισχύει - Η αλλαγή

Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους παλαιούς ασφαλισμένους (κοινωνική ασφάλιση μέχρι 31/12/1992) και μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση, και για τους οποίους προβλέπεται καταβολή από 1/1/2017 μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ, βάσει των άρθρων 5 και 38 του ν.4387/2016.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 και παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, πρόκειται να λάβουν επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, ενώ ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 8 και 28 του ν.4387/2016.

 

Ποια πρόσωπα καλύπτει

α) Τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και κατέβαλαν διπλή ασφαλιστική εισφορά, και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 13/5/2016 μέχρι 31/12/2016 στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

β) Τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, από 1/1/2017 καταβάλλουν υποχρεωτικά μία ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ μετά την 1/1/2017.

 

Λοιπά θέματα

Σύμφωνα με το έγγραφο ορίζονται θέματα για: α) την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης (επιλογή του ασφαλισμένου), β) θεμελίωση ασφαλιστικού δικαιώματος (δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης θεμελιώνεται εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης που έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2016 ή το Δημόσιο, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα), γ) ύψος συνταξιοδοτικής παροχής (χορηγείται το συμφερότερο ποσό), δ) έναρξη συνταξιοδότησης και ε) συνυπολογισμός αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης για τον υπολογισμό της προσαύξησης (χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί βάσει των οικείων διατάξεων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσαύξησης της σύνταξης από τον δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο).

 

Επισυνάπτεται το έγγραφο

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ