22.04.18 | 00:23

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συμψηφισμός οφειλών Ο.Τ.Α. προς το Δημόσιο: Τα κυριότερα σημεία [Εγκύκλιος]
19.04.17 | 10:05

Συμψηφισμός οφειλών Ο.Τ.Α. προς το Δημόσιο: Τα κυριότερα σημεία [Εγκύκλιος]

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον συμψηφισμό βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών Δήμων και Περιφερειών προς το Ελληνικό Δημόσιο, με έσοδά τους από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους).

Κυριότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

  • Με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμων και Περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους Δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των Περιφερειών.
  • Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα τής Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης τού Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης τού Δήμου ή της Περιφέρειας και σχετικής απόφασης τού οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση τού Συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος τού επιπλέον τού πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ, που ο Δήμος ή η Περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.
  • Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για τους οποίους έχει εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ, ώστε να υπαχθούν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στη ρύθμιση των ως άνω διατάξεων, δικαιούνται το ποσοστό απαλλαγής των επιβαρύνσεων που αντιστοιχεί στην προκαθορισμένη ρητά στην ΚΥΑ χρονική περίοδο, ενώ, στην περίπτωση που σύμφωνα με την οικεία ΚΥΑ δεν ορίζεται προκαθορισμένο χρονικό διάσημα - εντός εξαετίας από τη δημοσίευση της - ολοκλήρωσης του συμψηφισμού, οι υπαγόμενες οφειλές δεν τυγχάνουν των απαλλαγών επί των επιβαρύνσεων.
  • Τέλος, με την ολοκλήρωση των εν λόγω συμψηφισμών και «με την αποπληρωμή του συνόλου των ποσών τα οποία ανά ΚΥΑ ρυθμίζονται», προβλέπεται, το ευεργέτημα τής απαλλαγής κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, κ.λπ. Για τις περιπτώσεις συμψηφισμών, οι οποίοι διενεργούνται πέραν της εξαετίας και δεδομένης τής μη πρόβλεψης οποιωνδήποτε απαλλαγών, η αναφορά τού χρόνου ολοκλήρωσης τους δεν αποτελεί καίριο ζήτημα.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ