03.06.20 | 05:03

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ: Τι συμβαίνει με τον διορισμό επιτυχόντος αν γίνει δεκτή αίτηση θεραπείας ή ακύρωσης;
07.07.19 | 09:30

3Κ: Τι συμβαίνει με τον διορισμό επιτυχόντος αν γίνει δεκτή αίτηση θεραπείας ή ακύρωσης;

Πολλοί από τους υποψηφίους της προκήρυξης 3Κ/2018 που περιλήφθηκαν στους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων απευθύνονται στο epoli.gr και ρωτούν τι πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση που γίνει δεκτή μία αίτηση θεραπείας ή αίτηση ακύρωσης έτερου υποψηφίου, που δεν συμπεριλήφθηκε στους επιτυχόντες, με αποτέλεσμα να αναμορφωθεί ο πίνακας κατάταξης και ο υποψήφιος που δικαιώθηκε να βρεθεί σε υψηλότερη κατάταξη από τους εμφανιζόμενους έως σήμερα ως επιτυχόντες. Και τι θα συμβεί σε όσους διοριστούν τώρα ως επιτυχόντες, αλλά εν συνεχεία, μετά από πιθανή αναμόρφωση του πίνακα, εμφανιστούν πλέον ως επιλαχόντες της προκήρυξης, λόγω υψηλότερης κατάταξης συνυποψηφίων τους που δικαιώθηκαν μετά από αποδοχή της αίτησης θεραπείας ή αίτησης ακύρωσης που άσκησαν;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα ανατρέχουμε σε πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που απασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα, το Ν.Σ.Κ. με την υπ’ αριθμ. 219/2018 γνωμοδότησή του (Τμήμα Β’) κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που του απεύθυνε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με το αν είναι υποχρεωτική η ανάκληση διορισμού υπαλλήλου που είχε διοριστεί στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί μέσω Α.Σ.Ε.Π. μετά την αποδοχή της αίτησης θεραπείας που άσκησε άλλος υποψήφιος εκείνου του διαγωνισμού, που είχε ως αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταταχθεί σε υψηλότερη θέση από τον διορισμένο πλέον υπάλληλο για τον οποίο ερωτήθηκε το Ν.Σ.Κ. αν πρέπει να λάβει χώρα ανάκληση διορισμού.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος του ερωτήματος διορίστηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το έτος 2005, μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οριστικών πινάκων κατάταξης του επίμαχου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Το ίδιος έτος ο ανθυποψήφιός του κατέθεσε αίτηση θεραπείας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., ζητώντας την αναμόρφωση του πίνακα διοριστέων. Η αίτηση θεραπείας έγινε δεκτή και ο πίνακας αναμορφώθηκε με αποτέλεσμα ο υπάλληλος που αρχικά φαινόταν ως διοριστέος να μην διοριστεί εν τέλει στο Ταμείο. Ο τελευταίος άσκησε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ζητώντας να αλλάξει και πάλι ο πίνακας και να διαμορφωθεί όπως ήταν αρχικά. Το έτος 2007 εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία δικαιώθηκε ο αρχικά διορισμένος υποψήφιος. Κατά της απόφασης αυτής το Α.Σ.Ε.Π. άσκησε έφεση. Παράλληλα, όμως, συμμορφώθηκε με την πρωτόδικη απόφαση και αφενός μεν αναμόρφωσε τον πίνακα και κατέταξε στους διοριστέους τον υποψήφιο που δικαιώθηκε πρωτοδίκως, τοποθέτησε δε αυτόν σε προσωποπαγή θέση (δηλαδή θέση συσταθείσα μόνο για αυτόν, όχι οργανική) καθώς την οργανική κατέλαβε ο υπάλληλος του οποίου είχε γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας. Στη συνέχεια, όμως, το έτος 2017 πλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την έφεση του Α.Σ.Ε.Π. και επομένως απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του αρχικά εμφαινόμενου ως διοριστέου υπαλλήλου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δικαιωθεί αμετάκλητα ο αρχικά εμφανισθείς στον πίνακα κατάταξης ως επιλαχών, ο οποίος βεβαίως εν τω μεταξύ είχε διοριστεί σε οργανική θέση, μετά την αποδοχή της αίτησης θεραπείας του.

Αντίθετα, ο υπάλληλος που αρχικά είχε εμφανισθεί στον πίνακα κατάταξης ως διοριστέος βρέθηκε μετά από 12 χρόνια (2005 – 2017) ενώπιον της προοπτικής της ανάκλησης του διορισμού του στην προσωποπαγή θέση που εν τω μεταξύ είχε συσταθεί γι’ αυτόν μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, ο εν λόγω υπάλληλος ζήτησε να μην ανακληθεί ο διορισμός του μετά από τόσα χρόνια και να παραμείνει στην υπηρεσία του.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που επιλήφθηκε του θέματος μετά από ερώτημα που του απεύθυνε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωμοδότησε ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανακληθεί η πράξη διορισμού μη λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον διορισμό και μάλιστα ότι το Ταμείο δεν έχει καμία διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει διαφορετικά, καθώς με την αμετάκλητη δικαίωση του αρχικώς εμφανισθέντος ως επιλαχόντος υποψηφίου ο πίνακας κατάταξης αναμορφώνεται αμετάκλητα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αρχικώς επιτυχών υποψήφιος να εμφανίζεται πλέον ως επιλαχών.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικής απάντησης στα παρεμφερή ερωτήματα που απευθύνουν στο epoli.gr οι εμφανιζόμενοι ως επιτυχόντες στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018: Υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να ανακληθεί ο διορισμός κάποιου που διορίστηκε ή θα διοριστεί με την ανωτέρω προκήρυξη αν αναμορφωθούν οι πίνακες κατάταξης γενομένης αμετάκλητα δεκτής της αίτησης θεραπείας ή της αίτησης ακύρωσης κάποιου συνυποψηφίου του.    

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ