19.09.20 | 00:10

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΠΕΤΑ Α.Ε.

Στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. η υποστήριξη της χορήγησης δανείων στους Ο.Τ.Α.
23.07.14 | 17:34

Στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. η υποστήριξη της χορήγησης δανείων στους Ο.Τ.Α.

Στα Γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπογράφτηκε, χθες, η σύμβαση συνεργασίας, ανάμεσα στο Ταμείο και την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., την Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΚΕΔΕ, του Τ.Π.&Δ. και της ΕΝ.Π.Ε., με αντικείμενο την υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στη σύναψη δανείων για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων τους. 

Όπως είναι γνωστό το Ταμείο έχει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), τη δυνατότητα να χορηγήσει δάνεια με ευνοϊκούς όρους στους ΟΤΑ, συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ.

Τα έργα που είναι επιλέξιμα και δύνανται να δανειοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και του Τ.Π.&Δ. αφορούν σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών. 


«Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., δύο δημόσιου συμφέροντος Φορείς:

· αναγνωρίζοντας την διαπιστωμένη ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη,

· παρακινούμενοι από τους κοινούς καταστατικούς σκοπούς των, που είναι η υποστήριξη των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,

αποφάσισαν να συνεργασθούν, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουν, με σκοπό:

· την ενημέρωση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επενδύσεων ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η συγκέντρωση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος εκ μέρους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

· την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων – έργων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο Τ.Π.& Δ.

· την υποστήριξη των ΟΤΑ στην ωρίμανση των επενδυτικών τους σχεδίων έτσι ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμα και επιλέξιμα χρηματοδότησης μέσω δανείων από το Τ.Π.&Δ., τόσο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο και από πόρους του Τ.Π.&Δ.

· την υποστήριξη των ΟΤΑ στη δημοπράτηση των έργων και στην υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους, απαραίτητη προϋπόθεση για την συνομολόγηση και εκταμίευση των δανείων. 

Είναι γεγονός ότι με την συνεργασία αυτή ξεκινά μία οργανωμένη προσπάθεια στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης προς όφελος  των τοπικών κοινωνιών. 

Η επιτυχία της εξαρτάται και από την βούληση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών να συμμετάσχουν με τεκμηριωμένες προτάσεις και μελέτες» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ