24.01.21 | 12:21

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σημαντικές αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο – Μέρος Β’
26.07.20 | 09:03

Σημαντικές αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο – Μέρος Β’

Σε συνέχεια του Μέρους Α’, με τις νέες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλει ο υπάλληλος την προβλεπόμενη ένσταση κατά αποφάσεων πειθαρχικώς προϊσταμένων ή πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό όχι μόνο αυτοπροσώπως, αλλά και με συστημένη αλληλογραφία. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της ένστασης με συστημένη αλληλογραφία, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης αλληλογραφίας στο Ταχυδρομικό Κατάστημα.

Επιπλέον, με τις νέες διατάξεις δίνεται στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις περί πειθαρχικής αρμοδιότητας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ειδικότερα, το δικαίωμα προσφυγής του Διοικητή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου κατά πειθαρχικών αποφάσεων προσδιορίζεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ν. 4622/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 142 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων, εξαιρουμένων των αποφάσεων μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.

Επίσης, ο Διοικητής της Αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.

Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στην Αρχή. Σημειώνεται ότι οι πειθαρχικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην έδρα της Ε.Α.Δ., αλλά και ότι η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα υπόχρεα όργανα. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι Γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης από αυτά, θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και έγκαιρη κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων.

Εξάλλου, με τις νέες διατάξεις προβλέφθηκε ότι η υποχρεωτική ενημέρωση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, θα γίνεται ανά τετράμηνο.

 

 

* Σε συνεργασία με, 

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ