21.02.19 | 11:26

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΣ: Προϋπηρεσία και μισθολογική διαφορά δημοτικού υπαλλήλου
08.06.18 | 08:46

ΕΣ: Προϋπηρεσία και μισθολογική διαφορά δημοτικού υπαλλήλου

Σε μία σημαντικά αποκάλυψη, που αφορά την αναγνώριση χρόνου εργασίας με σχέση ΙΔΟΧ και ΣΜΕ ως χρόνου προϋπηρεσίας και καταβολή μισθολογικής διαφοράς δημοτικού υπαλλήλου, προχωρά, σήμερα, το epoli.gr.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 267/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι, είναι το νόμιμο χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με προσωποπαγή θέση, με το οποίο θα καταβαλλόταν σε αυτή η μισθολογική διαφορά λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναγνωρίστηκε με απόφαση του Αρείου Πάγου ότι, οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου που είχε συνάψει ο υπάλληλος αποτελούσαν μία ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο υπάλληλος ζήτησε να αναγνωριστεί ο χρόνος των προηγούμενων συμβάσεων ως χρόνος προϋπηρεσίας, αίτημα που έγινε δεκτό από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα καταβαλλόταν σε αυτόν η μισθολογική διαφορά λόγω της προϋπηρεσίας. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όμως, έκρινε ότι η σχετική δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι μεταξύ των περισσότερων συμβάσεων που αναγνωρίστηκαν ως προϋπηρεσία, υπήρχε και μία σύμβαση έργου. Το Κλιμάκιο εν τέλει κατέληξε ότι η δαπάνη είναι νόμιμη, καθότι οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις, όπως εν προκειμένω με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι όλες οι προηγηθείσες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης έργου), αποτελούν μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου.

Με την υπ’ αριθμ. 322/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι ορθώς δεν θεωρήθηκε χρηματικό ένταλμα που αφορούσε σε διαφορά μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία, αφού εξέτασε αν οι υπάλληλοι αυτοί είχαν όλα τα τυπικά προσόντα για τη μετάταξη και διαπίστωσε ότι αυτοί δεν είχαν κάποια εξ αυτών, όπως προβλέπονται στο Νόμο.

 

Ακολουθεί η Απόφαση (Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς και συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ