05.06.20 | 18:25

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα προσόντα συμβούλων και συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών
13.09.19 | 13:54

Τα προσόντα συμβούλων και συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών

Τον επανακαθορισμό των προσόντων των συμβούλων και συνεργατών των Περιφερειαρχών και των Αντιπεριφερειαρχών, επισημαίνει εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 15 του ν.4623/2019 ρυθμίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών στις Περιφέρειες.

Ειδικότερα για την πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών στις Περιφέρειες απαιτούνται:

  • τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
  • πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
  • ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή
  • επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν.

Επισημαίνεται ότι η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και:

  • από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή
  • από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα, ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Ενώ, για τους Ειδικούς Συνεργάτες που ειδικεύονται σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (περίπτωση γ΄) απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3β δίνεται η δυνατότητα παράτασης απόσπασης υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη, εντός πέντε (5) ημερών, εφόσον το επιθυμούν, με σχετική διαπιστωτική πράξη.

Η ίδια προθεσμία ισχύει για περιπτώσεις που οι ανωτέρω ειδικές θέσεις καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 15 παρ.3γ).

Η πράξη διατήρησης, όπως και η αρχική πράξη πρόσληψης, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ για κάθε συνέπεια, καθότι έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ