21.01.21 | 16:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη υπαλλήλων γραφείου, καθαριστών, οδηγών, φυλάκων σε Δημόσιο, ΔΕΔΔΗΕ
23.11.20 | 11:35

Πρόσληψη υπαλλήλων γραφείου, καθαριστών, οδηγών, φυλάκων σε Δημόσιο, ΔΕΔΔΗΕ

Υπάλληλοι γραφείου, καθαριστές, οδηγού, φύλακες και άλλες ειδικότητες ζητώνται στο Δημόσιο και τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΔΕΔΔΗΕ

1. Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονοµικού): 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 2 άτομα
 • Υπάλληλοι Γραφείου ΤΕ: 8 μήνες, 2 άτομα
 • Υπάλληλοι Γραφείου ∆Ε: 8 μήνες, 1 άτομο
 • Χειριστές Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι): 8 μήνες, 2 άτομα
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5): 8 μήνες, 2
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού (Τ4/Γ): 8 μήνες, 2 άτομα

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ/Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων (Τ4/Α): 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΟ1/Α) Διοικητικού – Οικονομικού: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ (Τ4/Χ): 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 24/11 – 03/12/2020.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας.

Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πτυχίο επιστημών πληροφορικής ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ).

2. Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) [http://asep.gr].

3. Εργασιακή εμπειρία στο υπό ανάθεση αντικείμενο τουλάχιστον 5 έτη.

Αιτήσεις έως 10/12/2020.

2. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα, για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)

1. Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, ή θετικών επιστημών ή επιστημών μηχανικού, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ).

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα) οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, ή θετικών επιστημών η επιστημών μηχανικού, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ).

3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή [http://www.asep.gr].

4. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) [http://asep.gr].

Αιτήσεις έως 10/12/2020.

 

ΕΛΚΕΘΕ

Πρόσληψη Μηχανικού Γ΄ με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: ·

 • Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ Τάξεως Ε.Ν.
 • Δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία στην ειδικότητα μετά την απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξεως Ε.Ν. Η υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα ή μη με το Ν.Α.Τ.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Κάρτα Υγείας σε ισχύ
 • Πιστοποιητικά επάρκειας Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων σε ισχύ

Αιτήσεις έως 07/12/2020.

 

ΕΚΕΦΕ

Πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων»:

Μία θέση νομικού συμβούλου με διδακτορικό τίτλο σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα ΑΕΙ Νομικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Πνευματική Ιδιοκτησία.
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Πνευματική Ιδιοκτησία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C2).
 • Άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας (C2).

Αιτήσεις έως 13/12/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μία θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή συναφούς τίτλου, με έδρα την έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων.

Αιτήσεις έως 04/12/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1

Αιτήσεις: 26/11 – 05/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΕΔΔΗΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ