23.01.21 | 17:20

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 170 συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από τον Δήμο Πειραιά
12.01.21 | 10:43

Πρόσληψη 170 συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από τον Δήμο Πειραιά

Πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19:  

Για τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 19
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 15
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 67

Για τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων:

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ: 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ: 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ: 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ: 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ: 2

Για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ: 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 27

Αιτήσεις: 13/01 - 19/01/2021.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Υπουργεία

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ