07.05.21 | 09:28

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους, Περιφέρειες
03.12.20 | 10:08

Πρόσληψη συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους, Περιφέρειες

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ προσωπικό ορισμένου χρόνου, ζητούν Δήμοι και Περιφέρειες, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΠΕ Κτηνιάτρων: Οκτώ (8) μήνες, 1 άτομο.
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Οκτώ (8) μήνες, 1 άτομο.
 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας: Οκτώ (8) μήνες, 1 άτομο.
 • ΤΕ Νοσηλευτών: Οκτώ (8) μήνες, 2 άτομα.
 • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων: Οκτώ (8) μήνες, 2 άτομα.
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Οκτώ (8) μήνες, 1 άτομο.

Αιτήσεις έως 11/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντικείμενο απασχόλησης την κτηματογράφηση του Δήμου και συγκεκριμένα τη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχει ο Δήμος και τη σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα του Δήμου για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου της περιοχής του Δήμου μας, καθώς και την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο όσων κατέχουν ακίνητη περιουσία στον Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), για την απόδειξη των οποίων απαιτείται να προσκομιστούν κατά την πρόσληψη: α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άντρες υποψήφιους), γ) πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας και δ) πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. Για τα ανωτέρω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Γ) Εργασιακή εμπειρία απασχόλησης και επαρκείς γνώσεις σε ανάλογο αντικείμενο.

Δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ε) Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Αιτήσεις: 04/12 – 14/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Άμεση πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) και τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19:

 • ΠΕ Ψυχολόγων: 1 άτομο, 7 μήνες.
 • ΔΕ Νοσηλευτών: 1 άτομο, 7 μήνες.
 • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου: 2 άτομα, 7 μήνες.
 • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας: 1 άτομο, 7 μήνες.
 • ΔΕ Διοικητικού: 1 άτομο, 4 μήνες.
 • ΔΕ Διοικητικού: 1 άτομο, 7 μήνες.
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: 4 άτομα, 7 μήνες.
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρου: 1 άτομο, 7 μήνες.

Αιτήσεις έως 07/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πρόσληψη στα τμήματα του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID19:

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 2 άτομα.
 • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 2 άτομα.

Αιτήσεις: 03/12 – 07/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης:

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων-JCB): 1 άτομο.
 • ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 7 άτομα.
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (και ως συνοδοί απορριμματοφόρου): 12 άτομα.

Αιτήσεις έως σήμερα, 03/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ