20.10.20 | 18:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους - Δημόσιο
14.10.20 | 14:51

Πρόσληψη συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους - Δημόσιο

Σε συνέχεια των πρωινών δημοσιεύσεων [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] το epoli.gr παρουσιάζει νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Δήμων, Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και Φορέων του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ)

Πρόσληψη, 4 (τεσσάρων) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 20/10 – 10/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Άμεση πρόσληψη ενός (01) ατόμου, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.12.2020, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών:

  • ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ

Αιτήσεις: 15/10 – 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, κατά την περίοδο 2020 – 2021, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» προτίθεται να προσλάβει πέντε (5) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση διάρκειας έως 8 μήνες.

Αιτήσεις: 19/10 – 28/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πλήρωση μιας θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Συμβούλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα έτος από πρόσωπο το οποίο έχει τις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία ώστε να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά και προφορικά προς τη Δήμαρχο και τις Επιτροπές του Δήμου σε θέματα αρμοδιοτήτων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παράλληλα να συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου προς επίρρωση του παραπάνω έργου τους.

Αιτήσεις: 15/10 – 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών:

  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 1 άτομο
  • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες, 1
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 8 μήνες, 1
  • ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ: 8 μήνες, 1
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΝΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Αιτήσεις: 16/10 – 26/10/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ):

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης/Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, Μηχανικής Μάθησης.

3. Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ανάλυσης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης.

4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, Μηχανικής Μάθησης.

3. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τεχνικές Machine Learning με χρήση μετεωρολογικών δεδομένων.

4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

3. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΥ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

1. Πτυχίο ΦΥΣΙΚΟΥ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στον τομέα της Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

3. Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στην Αστροφυσική της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

4. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή ΤΕΙ Λογιστικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων) καιΔιαδικτύου.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αιτήσεις και στις 4 Προκηρύξεις έως 30/10/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και στις 4 Προκηρύξεις έως 29/10/2020.

 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Μία (1) θέση Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία α) στην ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων β) στατιστική μοντελοποίηση σύνθετων και ακραίων γεγονότων και γ) στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Αιτήσεις έως 28/10/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2020- 2021 ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΗΝΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ