29.05.20 | 15:52

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 267 συμβασιούχων από Δήμους [Αναλυτικά οι υπηρεσίες - οι θέσεις]
15.05.19 | 12:42

Πρόσληψη 267 συμβασιούχων από Δήμους [Αναλυτικά οι υπηρεσίες - οι θέσεις]

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη διακοσίων εξήντα επτά (267) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές.

Επίσης, η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ.

 

Οι ΟΤΑ - Οι υπηρεσίες - Οι θέσεις

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 (Α΄143), κατά περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ