06.03.21 | 09:51

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πρόσληψη 20 συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ από τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας
24.04.20 | 12:36

Πρόσληψη 20 συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ από τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Tην πρόσληψη σε Α' φάση, είκοσι (20) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο (2) μηνών, των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής, ανακοίνωσε ο δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα.

Συγκεκριμένα, 

 Κωδικός 

θέσης

    Ειδικότητα

               Αριθμός  

ατόμων

                  Προσόντα

101

  Δενδροκηπουροί   ΔΕ

6

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής  ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης – Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας –Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας- Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Κατασκευών ή Τεχνικός Αρδεύσεων

ή Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Σημείωση

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, στη θέση τους θα προσληφθούν Εργάτες Κήπων

102

 Εργατών Κήπων ΥΕ

13

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

103

Οδηγό Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτερ) ΔΕ

1

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο (2) μηνών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4) Δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Για την επιλογή των αιτούντων θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας τους (σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά είτε με email στο  (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756 Κερατσίνι, από την Παρασκευή 24-4-2020 έως και την Πέμπτη 30-4-2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή – υπεύθυνη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης 5 ημερών πριν την ημερομηνία της ανακοίνωσης).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις [Οι Προκηρύξεις]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ