21.09.19 | 03:37

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων από τον Δήμο Καλαμαριάς
24.01.19 | 09:15

Πρόσληψη συμβασιούχων από τον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την αριθμ. 9/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ενός (1) ΥΕ Φυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, από 25/01/2019 έως 04/02/2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Πληροφορίες: Μαρίνου Σοφία 2313 314230 (τηλ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ