21.01.21 | 17:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη εκατοντάδων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ στο Δημόσιο
03.12.20 | 16:30

Πρόσληψη εκατοντάδων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ στο Δημόσιο

Σήμερα, το epoli.gr στο πλαίσιο των συνεχών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων του «στενού» και «ευρύτερου» Δημοσίου, παρουσιάζει νέες, επιστημονικού προσωπικού. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύναψη (4) τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

Αιτήσεις έως 09/12/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αιτήσεις έως 07/12/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Προκηρύσσεται μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (Γεωλόγος MSc) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (Γεωλόγος – Σεισμολόγος MSc) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (Γεωλόγος MSc) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μία θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις 1, 2, 3, 4 έως 18/12/2020.

5. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: ΠΕ.ΑPH).

6. Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης: MSc. Φυσικός, Δορυφορικές εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες).

7. Σύμβαση μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις 5, 6, 7 έως 21/12/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Οικονομολόγος] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

7. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

8. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

9. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 έως 18/12/2020.

10. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

11. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

12. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

13. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

14. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

15. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

16. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 έως 21/12/2020.

 

ΕΚΕΦΕ

Παράταση Προκήρυξης για την πρόσληψη συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Αιτήσεις έως 04/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 8 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 9 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 10 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 11 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 12 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 13 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 14 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 15 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 16 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ