25.01.21 | 16:23

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσλήψεις Υγεία: Πολλές οι διαμαρτυρίες - Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι
24.03.20 | 13:24

Προσλήψεις Υγεία: Πολλές οι διαμαρτυρίες - Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι

Την 18.03.2020 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, η οποία καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020).

Αρκετοί, ωστόσο, είναι οι υποψήφιοι που έχουν επικοινωνήσει με το epoli.gr και διαμαρτύρονται για τα ανωτέρω αποτελέσματα, καθότι έχουν διαπιστώσει λάθη στην καταμέτρηση των μορίων τους που επηρεάζουν σημαντικά τη σειρά κατάταξής τους.

Τι μπορούν να κάνουν όσοι υποψήφιοι θεωρούν ότι έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση των μορίων τους; Μπορούν να στραφούν κατά των αναρτημένων προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλοντας ένσταση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ως άνω ΚΥΑ, οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. από την 19.03.2020 έως και την 02.04.2020.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση, θα πρέπει στο κείμενο αυτής να καταδείξουν τα λάθη που έγιναν στην καταμέτρηση των μορίων του.

Εξυπακούεται ότι δεν μπορούν να προβληθούν ως λόγοι ένστασης παραλείψεις ή λάθη στα οποία υπέπεσε ο ίδιος ο υποψήφιος κατά την σύνταξη της αίτησης συμμετοχής του στην προκήρυξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της ένστασης είναι η έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου ποσού είκοσι (20) ευρώ, του οποίου η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων (02.04.2020).

Το ποσό του παράβολου επιστρέφεται στον ενιστάμενο εφόσον η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. 

 

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ