18.01.21 | 09:28

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων σε πολλές περιοχές της Χώρας από Οργανισμό
13.01.21 | 09:58

Προσλήψεις συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων σε πολλές περιοχές της Χώρας από Οργανισμό

Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, οικονομικούς, νυχτοφύλακες, καθαριστές και πολλές άλλες ειδικότητες ζητά ο ΟΚΑΝΑ, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

Αθήνα

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Σελίδα 3 από 18 Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με έδρα τον Δήμο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Υπνωτήριο»:

 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 3 άτομα
 • ΠΕ / ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΔΕ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο»:

 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2 άτομα
 • ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2
 • ΔΕ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 2

3. Πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο»:

 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Συνεργασία με έναν (1) ΠΕ Νομικό με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Αιτήσεις και στις τέσσερις Προκηρύξεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Αγρίνιο, Πάτρα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00110018 της ΣΑ ΕΠ0011 στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα:

 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ (Πάτρα)
 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Αγρίνιο)
 • ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Αγρίνιο)
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Αγρίνιο)
 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Πάτρα)
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ (Πάτρα)
 • ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): 1 ΘΕΣΗ (Πάτρα)

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Αμπελόκηποι – Μενεμένη, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης»:

 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ (Αμπελόκηποι – Μενεμένη)
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ (Καλαμαριά)
 • ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ (Θεσσαλονίκη)

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Βόλος, Λάρισα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ: 5044900, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ00610001 της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα», για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα:

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Βόλος)
 • ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ): 1 ΘΕΣΗ (Λάρισα)
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ (Λάρισα)

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Δυτική Ελλάδα

Συνεργασία με έναν (1) ΠΕ Νομικό με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Θεσσαλία

Συνεργασία με έναν (1) ΠΕ Νομικό με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Θεσσαλονίκη

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»:

 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Πρέβεζα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5041870, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ01810051 της ΣΑ ΕΠ0181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014- 2020»- Άξονας προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων», για δύο (2) έτη, με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα:

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Ρέθυμνο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»:

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ): 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΥΑΤΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ): 1 ΘΕΣΗ

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

Τρίπολη

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ: 5043329, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ02610031 της ΣΑ ΕΠ0261 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας2 α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα:

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Αιτήσεις: 13/01 – 27/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Αθήνα 1 | Προβολή/κατέβασμα
Αθήνα 2 | Προβολή/κατέβασμα
Αθήνα 3 | Προβολή/κατέβασμα
Αθήνα 4 | Προβολή/κατέβασμα
Αγρίνιο, Πάτρα | Προβολή/κατέβασμα
Αμπελόκηποι – Μενεμένη, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη | Προβολή/κατέβασμα
Βόλος, Λάρισα | Προβολή/κατέβασμα
Δυτική Ελλάδα | Προβολή/κατέβασμα
Θεσσαλία | Προβολή/κατέβασμα
Θεσσαλονίκη | Προβολή/κατέβασμα
Πρέβεζα | Προβολή/κατέβασμα
Ρέθυμνο | Προβολή/κατέβασμα
Τρίπολη | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ