20.10.20 | 21:15

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους - Υπουργεία
21.09.20 | 09:19

Προσλήψεις συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους - Υπουργεία

Νέες προκηρύξεις (επισυνάπτονται) πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Νομικά Πρόσωπα αυτών, Υπουργεία και Νομικά πρόσωπα, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου [οκτώ (8) μήνες] συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • Τ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΣ / Α ΜΠΑΛΕΤΤΟΥ: 1
 • Π.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ: 1
 • Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: 1
 • Π.Ε. / Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: 1
 • Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ: 1
 • Π.Ε. / Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΙΑΝΟΥ: 2
 • Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: 1
 • Τ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥΑΛΤΟ: 1

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη:

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στα αντικείμενα της Γεωπληροφορικής, Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Γεωπεριβαλλον.

3. Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στο αντικείμενο του Γεωπεριβάλλοντος ή/και Υδάτινων Πόρων, ή/και της Γεωπληροφορικής.

4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε διαχείριση/υλοποίηση ερευνητικών έργων στους παραπάνω τομείς.

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ με αντικείμενο θεματικά πεδία: εγκατάσταση και συντήρηση σεισμικών συστοιχιών και γεωφυσικών διατάξεων, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση σεισμολογικών σταθμών.

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Γεωλόγου Msc, με αντικείμενο: Γεωφυσικές διασκοπήσεις, εγκατάσταση σεισμολογικών - σεισμικών – γεωφυσικών - παλιρροιογραφικών οργάνων και επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων από δίκτυα σεισμογράφων και παλιρροιογράφων.

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

4. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη:

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Γεωλογίας ή Φυσικής Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής.

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Πράξης, για χρονικό διάστημα (7) μηνών για την ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων και (15) μηνών για την ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη Πράξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτής:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: Μία (1)

Αιτήσεις: 21/09 – 25/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 6
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου (1η  κατεύθυνση πρώην τομέας Α΄) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών, μετάλλου, λίθου: 2
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: 8

Αιτήσεις: 21/09 – 25/09/2020.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2020:

 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 1 θέση

Αιτήσεις: 21/09 – 25/09/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ