02.12.20 | 15:25

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 31 μήνες από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών, ΔΕΗ
17.11.20 | 09:25

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 31 μήνες από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών, ΔΕΗ

Σήμερα το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών, τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα:

 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚ ΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως 23/11/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αιτήσεις και στις 4 Προκηρύξεις έως 02/12/2020.

 

ΕΛΓΑ

Πρόσληψη 27 συμβασιούχων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών:

 • 20 ΠΕ Γεωπόνων: έως 4 μήνες
 • 7 ΠΕ Κτηνιάτρων: έως 8 μήνες

Αιτήσεις έως 18/11/2020.

 

ΕΛΚΕΘΕ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών έρευνας προς την εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Α.Σ. για (α) τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων της Μαρίνας και (β) την αξιολόγηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης του ανατολικού τμήματος του Εξωτερικού Σαρωνικού Κόλπου (σε απόσταση άνω των 1,5 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτογραμμή και σε βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων) για την επιλογή του βέλτιστου θαλάσσιου χώρου εναπόθεσης βυθοκορημάτων.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

Ειδικότητα - Προσόντα

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Γεωλογίας

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη Γεωλογική Ωκεανογραφία

Γ. ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε ερευνητικά προγράμματα (συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, ερευνητικούς πλόες, εργαστηριακές αναλύσεις ιζημάτων, ψηφιακή απεικόνιση δεδομένων πεδίου και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων), σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της «Παράκτιας Ωκεανογραφίας - Ιζηματολογίας»

Δ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Τουλάχιστον “Καλή” (B2) γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: (α) Τουλάχιστον επτά (7) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, (β) κάτοχοι μελετητικών πτυχίων κατηγοριών 20 και 27, σε ισχύ, (γ) πτυχίο Αυτόνομης Κατάδυσης, (δ) Αποδεδειγμένη γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του υποέργου 02 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων», για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, - και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου - με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 17/11 – 23/11/2020.

 

ΙΤΕ

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους διαχείρισης-υποστήριξης συνεργατικού σχηματισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

· Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε επιστήμες υγείας, θετικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού

· Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

· Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε τεχνολογικό ή βιομηχανικό ή συμβουλευτικό περιβάλλον ή συνδυασμό τους

· Επαγγελματική εμπειρία 3 ετών, στην προετοιμασία, συντονισμό και υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας

· Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)

· Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

· Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος

· Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων

· Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας

· Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα– BIOCONTROL» (MIS 5073622) στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες

· Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας

· Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με διατριβή στη Μεταγονιδιωματική μελέτη και ανάλυση μικροβιακών κοινοτήτων

· Τουλάχιστον τρία υψηλής απήχησης δημοσιεύσεις στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

· Εμπειρία στην δειγματοληψία, την απομόνωση, τον χαρακτηρισμό και την μελέτη της ποικιλομορφίας μικροοργανισμών (κυρίως βακτηρίων)

· Προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα

· Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και άριστα αγγλικά)

Αιτήσεις έως 01/12/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου [έως 31 μήνες] για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων /υπηρεσιών:

 • ΠΕ/Πληροφορικής / Μηχανικός ΗΥ: 1 άτομο
 • ΠΕ/Πληροφορικής / Μηχανικός ΗΥ: 1
 • ΠΕ/Πληροφορικής / Μηχανικός ΗΥ: 1
 • ΠΕ Νομικών Επιστημών: 1

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΓΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ