06.05.21 | 09:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στο ευρύτερο Δημόσιο
21.11.20 | 09:12

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στο ευρύτερο Δημόσιο

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 3 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 2

Αιτήσεις: 21/11 – 30/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού.

Το αντικείμενο των συμβάσεων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Πεντέλη». Η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας αφορά σε δύο (2) εξάωρες βάρδιες καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Η σύμβαση θα είναι τύπου ΙΔΟΧ διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

· Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

· Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

2. Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού.

Το αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη και διοικητικό-οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων, στα πλαίσια λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Η σύμβαση θα είναι τύπου ΙΔΟΧ διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

· Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής

· Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην διοικητικό-οικονομική υποστήριξη ερευνητικών έργων

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)

· Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών Η/Υ στα αντικείμενα, α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης Δρ. Φυσικός ΣΕΜΦΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη, στο πλαίσιο του Έργου «ARIS - Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές».

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης σχετίζεται με τα παρακάτω θεματικά πεδία: Διεξαγωγή πειραματικής μελέτης απόκρισης γεωφυσικών αισθητήρων του δικτύου του έργου και βαθμονόμησή τους με εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

1. Διδακτορικός τίτλος σχετικός το αντικείμενο του έργου της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος.

2. Συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) Ερευνητικά Έργα/ Μελέτες που περιλαμβάνουν πειραματική μελέτη απόκρισης γεωφυσικών αισθητήρων και βαθμονόμησή τους με εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό, καθώς και πειραματικές μετρήσεις για τη παρακολούθηση γεωδυναμικών, γεωφυσικών παραμέτρων.

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 04/12/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 07/12/2020.

 

ΕΚΕΦΕ

1. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Μία (1) θέση έρευνας σε Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ ή Δίπλωμα Μηχανικού με αντίστοιχη ειδικότητα.

· Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

· Άριστες γνώσεις προγραμματισμού.

· Ερευνητική εμπειρία σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

· Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης.

· Γνώσεις μαθηματικής λογικής.

· Γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής.

· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

· Γνώσεις συναρτησιακού προγραμματισμού.

2. Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Fair for Fusion - open access for fusion data in Europe» (Ε-12330) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020) – Grant Agreement No 847612, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη ως εξής:

 • Μία (1) θέση συνεργάτη έρευνας και ανάπτυξης για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πληροφορική

· Εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων

· Εμπειρία στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

· Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών δημοσιεύσεων · Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη"» (Ε-12363) – 655η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-12-2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Μία (1) θέση για τη Διοικητική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ στην 'Τεχνητή Νοημοσύνη'.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

4. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «VAST - Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Θέση 1 - Μία θέση (1) υπευθύνου για την νομική υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχίο Νομικής.

· Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση και προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

· Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων / προστασία ιδιωτικότητας.

· Εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Ηθικής των Δεδομένων, Πληροφορίας, Αλγορίθμων, Εφαρμοσμένη Ηθική από το Σχεδιασμό (ethics by design).

· Εμπειρία σε θέματα ανοιχτών αδειών, ανοιχτών δεδομένων.

· Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

· Προϋπηρεσία σε εισηγήσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

· Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

 • Θέση 2 - Μία (1) θέση υποστήριξης της έρευνας σε κατανεμημένες γεωχωρικές βάσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

· Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, με περισσότερο επιθυμητές τις γνώσεις προγραμματισμού σε 1. Python και 2. C++ ή άλλη αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού.

· Εμπειρία στην επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων και στην ολοκλήρωση συστημάτων στη πλατφόρμα ROS.

· Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux και στην χρήση συστημάτων code versioning και ειδικά του Git.

· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 • Θέση 3 - Μία (1) θέση προγραμματιστή για μοντελοποίηση δεδομένων και περιεχομένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχίο Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ ή/και Θετικών Επιστημών.

· Εμπειρία σε χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού (RDF, OWL, SHACL) και διασυνδεδεμένων δεδομένων (JSON-LD).

· Ερευνητική εμπειρία σε έργα έρευνας & ανάπτυξης.

· Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού.

· Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

 • Θέση 4 - Μία (1) θέση Υπεύθυνου Προώθησης, Διάχυσης και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Επικοινωνία και Διαφήμιση ή σε συναφές αντικείμενο.

· Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Πολιτιστική Κληρονομιά ή σε συναφές αντικείμενο.

· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

· Εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

· Προϋπηρεσία στη διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων προώθησης και προβολής σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά Συνέδρια.

· Προϋπηρεσία στο σχεδιασμό και την διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών κοινοτήτων στο πλαίσιο διάχυσης της παραγόμενης γνώσης.

5. Προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, του Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • ΘΕΣΗ 1 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών που θα χρησιμοποιηθούν σε δοκιμασίες ταχείας σάρωσης (κυτταρικών συστημάτων ή in vitro) για την ανίχνευση βιοενεργότητας μικρών μορίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή συναφούς τομέα Βιοεπιστημών.

· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Φαρμακευτική ή συναφή τομέα Βιοεπιστημών.

· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή συναφούς τομέα Βιοεπιστημών.

 • ΘΕΣΗ 2 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο τις μελέτες μηχανισμών λειτουργίας και κυτταρικής σηματοδότησης των συζευγμένων με G-πρωτεΐνες υποδοχέων με μοντέλο τους οπιοειδείς υποδοχείς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

 • ΘΕΣΗ 3 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Μηχανισμοί της αυτοφαγίας σε καταστάσεις στρες».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας ή άλλης συναφούς επιστήμης

 • ΘΕΣΗ 4 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Έλεγχος αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων/βιολογικών υποστρωμάτων με βιοφυσικές, βιοχημικές και κυτταρικές τεχνικές»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Βιοτεχνολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

· Άριστη γνώση Αγγλικών.

 • ΘΕΣΗ 5 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την Διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα ή συναφή τομέα.

6. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη"» (Ε-12363) – 655η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-12-2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Μία (1) θέση για τη Διοικητική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ στην 'Τεχνητή Νοημοσύνη'.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

7. Προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, του Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • ΘΕΣΗ 1 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών που θα χρησιμοποιηθούν σε δοκιμασίες ταχείας σάρωσης (κυτταρικών συστημάτων ή in vitro) για την ανίχνευση βιοενεργότητας μικρών μορίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή συναφούς τομέα Βιοεπιστημών.

· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Φαρμακευτική ή συναφή τομέα Βιοεπιστημών.

· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή συναφούς τομέα Βιοεπιστημών.

 • ΘΕΣΗ 2 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο τις μελέτες μηχανισμών λειτουργίας και κυτταρικής σηματοδότησης των συζευγμένων με G-πρωτεΐνες υποδοχέων με μοντέλο τους οπιοειδείς υποδοχείς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

 • ΘΕΣΗ 3 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Μηχανισμοί της αυτοφαγίας σε καταστάσεις στρες».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

 • ΘΕΣΗ 4 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο: «Έλεγχος αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων/βιολογικών υποστρωμάτων με βιοφυσικές, βιοχημικές και κυτταρικές τεχνικές»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Βιοτεχνολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

· Άριστη γνώση Αγγλικών.

 • ΘΕΣΗ 5 - Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο την Διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα ή συναφή τομέα.

Αιτήσεις και στις επτά (7) Προκηρύξεις έως 06/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 7 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ