06.05.21 | 10:10

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο - Οι αιτήσεις - Οι προθεσμίες
17.10.20 | 09:50

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, στενό και ευρύτερο Δημόσιο - Οι αιτήσεις - Οι προθεσμίες

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Νομικά Πρόσωπα αυτών, “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο, σύμφωνα με προκηρύξεις που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων (χορωδίες και φιλαρμονικές ορχήστρες) της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-2021:

 • Δάσκαλος ΠΕ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής): 1 άτομο, 8 μήνες
 • Δάσκαλος ΤΕ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής): 1, 8
 • Δάσκαλος ΤΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (αρχιμουσικών φιλαρμονικής ορχήστρας) 3, 8

Αιτήσεις: 19/10 – 03/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ»:

 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, 2 άτομα
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, 1

Αιτήσεις: 18/10 – 27/10/2020.

 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

1. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΕΑΑΚ) στο τμήμα Ανοσολογίας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μέσω σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • Βιοεπιστήμονας, Ανοσολογικοί / Μοριακοί βιοδείκτες / Βιοστατιστική, Μεταδιδάκτορας με PhD, 8 μήνες
 • Βιοεπιστήμονας, Ανοσολογικοί βιοδείκτες στον καρκίνο, Πτυχιούχος Βιολογίας ή συναφών επιστημών, 9

Αιτήσεις έως 25/10/2020.

2. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΕΑΑΚ) στο τμήμα Ανοσολογίας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μέσω σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Ο επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα αποτελέσει μέλος ενός διεπιστημονικού δικτύου επιστημόνων, που θα εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες υποδομές και τεχνογνωσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαραίτητων βημάτων για την εγκαθίδρυση βιοδεικτών πρόγνωσης/πρόβλεψης:

 • Βιολόγος, Ανοσολογικοί βιοδείκτες στον καρκίνο, PhD, 6 μήνες

Αιτήσεις έως 25/10/2020.

 

ΕΛΚΕΘΕ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΥ».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

· Πτυχίο ΠΕ Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου

· Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Περιβαλλοντικές Επιστήμες

· Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην στατιστική επεξεργασία υδρομορφολογικών δεδομένων και την υποστήριξη βάσης δεδομένων

Αιτήσεις έως 30/10/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17 ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Αιτήσεις έως 27/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Διενέργεια Δοκιμαστικού Ανασκαφικού ελέγχου στο πλαίσιο της επέκτασης υφιστάμενου κοιμητηρίου Αγίων Δέκα του Δήμου Γόρτυνας» που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Γόρτυνας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της λήξης του έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε Αρχαιολογικά Έργα: 3

Αιτήσεις: 19/10 – 23/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Εργασίες αρχαιολογίας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου (ΕΟ 16) στο τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα αρμοδιότητας ΕΦΑ Περιφέρειας-Θεσσαλονίκης» του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος (ΕΟ 16), Τμήμα: Θέρμη-Γαλάτιστα-Φάση Β’» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 19/10 – 23/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης Κάστρου Κιάφας Σουλίου, για χρονικό διάστημα έως την 31.12.2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης, και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων: 1 άτομο
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών: 2
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 2

Αιτήσεις: 16/10 – 23/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 5 ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και Εργασίες» της πράξης «Κατασκευή/Αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση μετάλλου): 1 θέση, 2 μήνες
 • ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα: 1 θέση, 2 μήνες

Αιτήσεις: 19/10 – 23/10/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακό Ερευνητή - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [NANO-MYTHiC]» με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία κ.α.) ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής

● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας, παθολογοανατομίας, και χειρισμού ζώων

● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

● Άριστη γνώση της Αγγλικής

● Βεβαίωση εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Υποψήφιου διδάκτορα - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [NANO-MYTHiC]» με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία κ.α.) ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής

● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας, παθολογοανατομίας, και χειρισμού ζώων

● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

● Άριστη γνώση της Αγγλικής

● Να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα

3. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [NANO-MYTHiC]» με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας, Νευροεπιστημών) ή συναφούς ειδικότητας ημεδαπής ή αλλοδαπής

● Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέα των Βιοϊατρικών – Βιολογικών επιστημών

● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, Ανοσοϊστοχημείας, παθολογοανατομίας, στερεοτακτικών επεμβάσεων σε ποντικούς και χειρισμού ποντικών

● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

● Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός Ερευνητής - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καινοτόμοι Νανοφορείς Για Τη Στοχευμένη Και Παρατεταμένη Θεραπεία Του Καρκίνου Και Απομυελινωτικών Παθήσεων Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος [NANO-MYTHiC]» με Κωδικό ΟΠΣ 5069874, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών επιστημών (Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής ή Κυτταρικής Βιολογίας, Νευροεπιστημών) ή συναφούς ειδικότητας ημεδαπής ή αλλοδαπής

● Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, Ανοσοϊστοχημείας, παθολογοανατομίας και χειρισμού ποντικών

● Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

● Άριστη γνώση της Αγγλικής

● Βεβαίωση εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αιτήσεις και στις τέσσερις Προκηρύξεις έως 31/10/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1 | Προβολή/κατέβασμα
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ