20.04.21 | 00:49

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου - Ξεκινούν οι αιτήσεις
01.03.21 | 12:12

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου - Ξεκινούν οι αιτήσεις

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε Προκηρύξεις Δήμων και Εφορειών Αρχαιοτήτων της Χώρας, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Eπισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών:

  • ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων: 2 μήνες.

Αιτήσεις: 02/03 - 07/03/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου:

  • ΠΕ Ειδικός Σύμβουλος: Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και διατύπωση γνωμοδοτήσεων σε θέματα επιμέλειας φωτιστικής ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Λαμιέων, καλλιτεχνική επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, γεγονότων και επετείων και επιμέλεια και σχεδιασμός φωταγώγησης της πόλης κατά τις εορταστικές περιόδους. Πτυχίο ή δίπλωμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

Αιτήσεις: 03/03 – 08/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για την διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

  • (ΠΕ) Αρχαιολόγοι: 4 άτομα
  • (ΤΕ) Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων: 1
  • (ΤΕ) Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 2
  • (ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης): 1
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα): 15

Αιτήσεις: 02/03 – 11/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές εργασίες» της πράξης με τίτλο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αιτήσεις: 02/03 – 11/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Επανάχρηση Τεμένους Χαμηδιέ στο Κάστρο της Χίου», του έργου «Επανάχρηση Τεμένους Χαμηδιέ στο Κάστρο της Χίου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 6η-10-2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, και πάντως όχι πέραν των οχτώ (08) μηνών ως εξής:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: Έξι (6)

Αιτήσεις: 02/03 – 08/03/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς δημοσίευση η Προκήρυξη ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν Υπουργεία

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ