22.10.20 | 04:07

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Δημόσιο, Υπουργεία, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]
09.09.20 | 16:25

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Δημόσιο, Υπουργεία, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]

To epoli.gr μετά απ’ αυτές των 10 Δήμων και των 2 Περιφερειών, παρουσιάζει νέες προκηρύξεις – ευκαιρίες εργασίας σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, Υπουργεία, τη ΔΕΗ. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα, 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Έναν (01) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων έναν (01) Θαλαμηπόλο Α΄ τάξης Ε.Ν.
 • Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων έναν Πλοίαρχο Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • Μέχρι Δύο (02) Αγγλικής Φιλολογίας
 • Έναν (01) Γαλλικής Φιλολογίας
 • Έναν (01) Φιλόλογο
 • Έναν (01) Βιολόγο

Αιτήσεις έως 23/09/2020.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, πλήρους απασχόλησης και την πραγματοποίηση έξι ενεργών εφημεριών έκαστος, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες.

Αιτήσεις: 09/09 – 18/09/2020.

 

ΔΕΗ - Δ/ΝΣΗ EΚMETAΛΛEYΣΗΣ ΘΥΠ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΥΠ (ΔΕΘΥΠ):

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 09/09 – 18/09/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Πλήρωση μίας (1) θέσης [ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ].

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης [Γεωλόγος Δρ. Γεωφυσικής].

Αιτήσεις: έως 25/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού [Μηχανολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Διοικητικού ΠΕ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

4. Προκηρύσσεται µία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Γεωπόνος] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) µέσω σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσληψη ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση, 4 μήνες
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η-12-2020:

 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε Ξύλο-ξυλόγλυπτο: 1 θέση
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμική – λίθο: 1 θέση
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο μέταλλο: 1 θέση

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα (αναστηλωτικές εργασίες): Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη ΔΕ εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών έργου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή σύμβασης και όχι πέραν της 30-11-2020:

 • ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ: Δυο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικού έργου και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1, 3 μήνες και μέχρι τις 31/12/2020, ΦΑΛΗΡΟ
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] (Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στην συντήρηση οστεολογικού υλικού: 2, 4 μήνες και όχι πέραν μέχρι τις 31/12/2020, ΦΑΛΗΡΟ
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για την εκτέλεση αρχαιολογικών και ανασκαφικών εργασιών: 2, 3 μήνες και όχι πέραν μέχρι τις 31/12/2020, ΦΑΛΗΡΟ.

Αιτήσεις: 09/09 – 15/09/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση υποέργου:

 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Τέσσερις (4) θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Δυο (2) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Δυο (2) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Μια (1) θέση
 • Υ.Ε. Εξειδικευμένοι Εργάτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες επί μνημείων (μεταφορά υλικών, χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων): Δυο (2) θέσεις

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 175 συμβασιούχων από 10 Δήμους και 2 Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ - Δ/ΝΣΗ EΚMETAΛΛEYΣΗΣ ΘΥΠ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ