09.05.21 | 04:39

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δημόσιο, ΔΕΗ
02.05.21 | 10:10

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δημόσιο, ΔΕΗ

Διάφορες ειδικότητες σε Προκηρύξεις Νομικών Προσώπων Υπουργείων, της ΔΕΗ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως παρουσιάζει το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η Εκπαιδευτική περίοδο (Γ΄Εξάμηνο) εκπαιδευτικής σειράς 2020 - 2022 (Από Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021).

 

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1

 

ΕΔΕΤ

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο Υποέργου:

 • Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Διαχειριστής κατανεμημένων ψηφιακών συστημάτων πληροφορικής
 • Διαχειριστής λειτουργιών των κέντρων δεδομένων (με εμπειρία σε θέματα συντήρησης, και ασφάλειας των κέντρων δεδομένων)

 

ΕΚΚΕ

Πλήρωση (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τις ανάγκες έργου:

 • Ειδικότητα «Πληροφορικής»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εξωτερικών εποπτών:

 • Επόπτης/τρια ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας
 • Επόπτης/τρια συστημικής ψυχοθεραπείας

Οι επόπτες/τριες θα πρέπει να είναι ψυχίατροι ή ψυχολόγοι και να έχουν τουλάχιστον 60 μήνες εμπειρία στην εκπαίδευση –εποπτεία ψυχοθεραπευτών της σχετικής κατεύθυνσης.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης έργων:

- Μια (1) θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε ανθρωπιστικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ

2. Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης έργων:

- Μια (1) θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε φυσικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ερευνητικών φορέων σε προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

 

ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ: 8 μήνες, 1

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΕΤ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΚΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ