14.08.20 | 22:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο
10.07.20 | 14:48

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ], σύμφωνα με εκδοθείσες Προκηρύξεις [επισυνάπτονται], Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, για μία (1) θέση ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης CS1), με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο Έργου.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης HRM1), με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο Έργου.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη – Πληροφορικού στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου.

2. Σύμβαση μίσθωσης έργου για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες [Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Γεωπονίας/Βιολογίας/Μοριακής Γενετικής Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ή αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος και Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Τμήματος Γεωπονίας ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος].

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Πληροφορικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ], για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο έργου.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης βοηθού έρευνας, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και μηνιαίο μισθό 900 ευρώ.

2. Πρόσκληση για την πλήρωση 2 (δύο) θέσεων βοηθού έρευνας, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και μηνιαίο μισθό 900 ευρώ.

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ