16.06.21 | 19:21

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, & ΥΕ έως και 11 μήνες από το Υπουργείο Πολιτισμού
10.05.21 | 09:20

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, & ΥΕ έως και 11 μήνες από το Υπουργείο Πολιτισμού

8 Προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού για Εφορείες Αρχαιοτήτων της Χώρας, πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, παρουσιάζει το epoli.gr το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),   

ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης – Οικοδομικές Εργασίες & ΗΜ Εγκαταστάσεις» (Ε.Π. «Αττική 2014-2020»), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του υποέργου:

 • (ΠΕ) Αρχαιολόγοι: 1 θέση
 • (ΤΕ) Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων): 1 θέση
 • (ΥΕ) Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα): 2 θέσεις

Αιτήσεις έως 15/05/2021.

 

ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την προσβασιμότητα στην Ακρόπολη» του έργου «Αποκατάσταση - στερέωση της Πύλης και τμήματος των τειχών του Κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία: Μία (1) θέση
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην Προστασία και Ανάδειξη Μνημείων: Μία (1) θέση
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες: Μία (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο και μάρμαρο: Μία (1) θέση
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα): Τρείς (3) θέσεις

Αιτήσεις: 10/05 – 14/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες για τη διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, Τμήμα Ίλιον-ρέμα Ευπυρίδων μέχρι Λεωφόρο Πάρνηθος στην Αττική» στο πλαίσιο της πράξης «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, Τμήμα από συμβολή αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος» (ΟΠΣ 5032692) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφικά κτλ): Μία (1) θέση
 • ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Έξι (6) θέσεις

Αιτήσεις: 10/05 – 14/05/2021.

 

ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1. Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου 2020ΣΕ01400007 με τίτλο «Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως οκτώ (8) μήνες συνολικά, εάν κριθεί αναγκαίο από την ΕΦΑ Δωδεκανήσου:

 • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση

 

2. Πρόσληψη ενός/μίας (1) ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Οθωμανικών, Μεσαιωνικών και Ρωμαϊκών Μνημείων στη πόλη της Ρόδου» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση

 

3. Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, και τεσσάρων (4) ΔΕ Ειδικευμένων εργατών και ελλείψει αυτών τεσσάρων (4) ΥΕ Ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επείγουσες Ανασκαφικές Εργασίες» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως οκτώ (8) μήνες συνολικά:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Ειδικευμένων εργατών και ελλείψει αυτών, ΥΕ ειδικευμένων εργατών: Τέσσερις (4) θέσεις

Αιτήσεις και στις τρεις Προκηρύξεις έως 17/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες», του έργου «Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Δικτύα Διανομής» για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος: Μία (1) θέση

 

2. Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαφίων Ν. Λέσβου» για χρονικό διάστημα (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β΄ (με εμπειρία στην συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου): Μία (1) θέση
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου): Τρεις (3) θέσεις

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 10/05 – 14/05/2021.

 

ΕΦΑ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)» της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, ως εξής:

 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 10/05 – 14/05/2021.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ