13.08.20 | 08:12

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ έως και 20 μήνες στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]
09.07.20 | 08:58

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ έως και 20 μήνες στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης : ΔΕ.CPS1), καλεί τους ενδιαφερόμενους το ΕΑΑ.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου και μέγιστου κόστους έως δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (12.800,00€).

2. Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για σύναψη σύμβασης υποτροφίας, για μία (1) θέση υποτρόφου (κωδ. Θέσης 2038), καλεί τους ενδιαφερόμενους το ΕΑΑ.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου.

3. Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης : ΠΕ.DC1), καλεί το ΕΑΑ.

Η κάθε σύμβαση θα είναι διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου και μέγιστου κόστους έως εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (64.000,00€).

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Οικονομολόγος], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

5. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών [έντεκα (11) ατόμων], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εξέλιξη αυτού.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών [έντεκα (11) άτομα], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

2. Πρόσληψη ενός (1) Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υποέργου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπού προσωπικού [εννιά (9) άτομα], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δύο (2) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 31/12/2020.

Αιτήσεις έως 16/07/20.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδες Α-Β), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πλήρωση θέσεων καθηγητών [δεκατριών (13)], για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης.

Αιτήσεις από σήμερα 09 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου 2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 220 8μηνιτων από την ΕΥΔΑΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ