21.01.21 | 17:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Υπουργεία
12.01.21 | 10:10

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Υπουργεία

Καθαριστές, Διοικητικούς, Μηχανικούς και άλλες πολλές ειδικότητες ζητούν Δήμοι, Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ειδικότερα:

 • Καθαρίστριες σχολικών μονάδων ΥΕ: 3 άτομα
 • Εργάτες καθαριότητας κυνοκομείου ΥΕ: 2
 • Εργάτες καθαριότητας ΥΕ: 1

Αιτήσεις: 12/01 – 17/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 12/01 – 21/01/2021.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη:

 • Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 27/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 θέση
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 θέση

Αιτήσεις: 12/01 – 18/01/2021.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Μεταπτυχιακοί Ερευνητών) στο πλαίσιο Πράξης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιολογικές Επιστήμες (π.χ. Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ

· Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο

· Εμπειρία σε κύριες τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

· Εμπειρία στο χειρισμό διαγονιδιακών ποντικών

· Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Αιτήσεις: Έως 26/01/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης υποέργου:

 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου: Μια (1) θέση, δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2021
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων: Δυο (2) θέσεις, έντεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης12-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Μια (1) θέση, έντεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης12-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου: Δυο (2) θέσεις, δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2021

Αιτήσεις: 12/01 – και 18/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Πρόσληψη 170 συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από τον Δήμο Πειραιά

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ