20.10.20 | 20:06

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού έως και 36 μήνες από Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]
19.09.20 | 09:44

Προσλήψεις προσωπικού έως και 36 μήνες από Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]

 

Προσλήψεις προσωπικού Ορισμένου Χρόνου όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, διαφόρων ειδικοτήτων, παρουσιάζει σήμερα το epoli.gr με την δημοσίευση των αντίστοιχων Προκηρύξεων. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 4

Αιτήσεις: 22/09 – 01/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Πρόσληψη τριών (3) ωροµίσθιων επιµορφωτών-διδασκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.:

  • ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ - ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: 1
  • ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ - ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ: 1
  • ΥΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΜΠΟΥΖΟΥΚΙ): 1

Αιτήσεις: 19/09 – 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τέσσερα (4) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του τµήµατος Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του ∆ήµου Λαρισαίων:

  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ: 2
  • ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ: 2

Αιτήσεις: 20/09 – 24/09/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για υποέργο:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Π.Ε.) Θετικών ή Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολών ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. (αντίστοιχο με τις προηγουμένως αναφερόμενες σχολές) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης σχολής ειδικότητας

2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση ή επίπεδο Γ1/C1 Πολύ καλή γνώση )

3. Διδακτορικός τίτλος και ελλείψει αυτού μεταπτυχιακός τίτλος. Ο τίτλος πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του έργου.

4. Επαγγελματική εμπειρία από 36 έως 72 μήνες ως επικεφαλής ομάδας έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, HORIZON κ.τ.λ.) με αντικείμενο που έχει σχέση με τους τομείς RIS της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 8 μήνες 3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ‘Η ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες 2

Αιτήσεις 19/09 – 28/09/2020.

 

ΔΕΗ / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών και συγκεκριμένα στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών:

  • ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Αναψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ): 8 μήνες

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ