05.08.20 | 01:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]
05.07.20 | 08:55

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Μετά τις Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [πατήστε ΕΔΩ], Φορείς του στενού και ευρύτερου Δημοσίου ζητούν προσωπικό ορισμένου χρόνου προς κάλυψη αναγκών τους ή εκτέλεσης έργων. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα

  • ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έως είκοσι (20) μήνες.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη [Σεισμολόγος PHD].

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Επιστήμη Υπολογιστών] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

  • ΕΛΚΕΘΕ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης να εκτιμάται σε οκτώ (8) μήνες.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων [τρία (3) άτομα, ΠΕ Αρχαιολόγος Καταδυόμενος, ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Καταδυόμενος, ΔΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης Καταδυόμενος] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της σύμβαση, έως την λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

 

  • ΙΤΕ

Πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. Η διάρκεια της θέσης θα είναι 24 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του:

Επιμελητές – επιμελήτριες, άτομα είκοσι τέσσερα (24), εκ των οποίων θα προσληφθούν έξι (6) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα & Νεωκόρου).

2. Εργάτες – εργάτριες καθαριότητας, άτομα είκοσι ένα (21), εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας), για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός κι επιμέλεια πάρκων & αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ