18.01.21 | 10:17

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

21 προσλήψεις στο Δήμο Λαυρεωτικής
19.06.13 | 16:36

21 προσλήψεις στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν ως εξής:

- 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου εκσκαφέα (τύπου JCB)
- 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου - γκρέιντερ
- 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου – ανυψωτικού καλαθοφόρου
- 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
- 5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
- 8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου)
- 1 ΥΕ Εργάτη Ύδρευσης (καταμετρητές υδρομέτρων)
- 1 ΥΕ Εργάτη Ύδρευσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 195 00 Αττική, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβη (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ