13.11.19 | 22:24

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προς δημοσίευση η Πρόσκληση για τους εργαζόμενους του άρθρου 82 Δήμων
07.12.18 | 11:30

Προς δημοσίευση η Πρόσκληση για τους εργαζόμενους του άρθρου 82 Δήμων

Πριν ελάχιστα λεπτά, από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), από 1.1.2008 μέχρι 31.10.2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Πρόσκλησης - Ανακοίνωσης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων) και θα καλυφθούν από υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες την 31.5.2018 στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Πίνακες Κατάταξης

Πίνακας Θέσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ