10.08.20 | 15:08

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προς δημοσίευση προκήρυξη πρόσληψης μονίμων ειδικών επιστημόνων στο Δημόσιο
08.07.20 | 16:59

Προς δημοσίευση προκήρυξη πρόσληψης μονίμων ειδικών επιστημόνων στο Δημόσιο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ