20.05.19 | 05:43

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στο ΥΠ.Δ.Α.
12.06.18 | 17:31

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στο ΥΠ.Δ.Α.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων όλων των διευθύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι οι εξής:

Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
  • Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών
  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Β. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων

  • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας
  • Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3

Γ. Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

  • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, που κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ανήκουν σε κλάδο/ειδικότητα, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης”, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 2 Ιουλίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ