22.10.20 | 04:23

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη 8.166 θέσεων Καθαριότητας: Ερωτήσεις - Απαντήσεις [Μέρος Γ’]
17.02.18 | 07:49

Προκήρυξη 8.166 θέσεων Καθαριότητας: Ερωτήσεις - Απαντήσεις [Μέρος Γ’]

Με τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων να πλησιάζουν και τα ερωτήματα συμμετεχόντων να είναι πολλά, το epoli.gr επιχειρώντας να βοηθήσει στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και τις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ, σήμερα, δημοσιεύει το Γ΄ Μέρος Ερωτήσεων και των αντίστοιχων Απαντήσεων αναγνωστών – “επισκεπτών”. [Στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ μπορείτε να διαβάσετε και τα Μέρη Α΄ και Β΄].

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Καλημέρα epoli.gr! Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είμαι απόφοιτος ενιαίου λυκείου και μηχανολόγος - μηχανικός Τ.Ε. Ενδιαφέρομαι για τις θέσεις χειριστή μηχανημάτων έργου διότι κατέχω την απαιτουμένη άδεια χειριστή. Ως τίτλους σπουδών ζητάνε τα 703.704.705 αλλά δεν αναφέρει κάπου το ενιαίο λύκειο. Εγώ ποιο από τα τρία θα επιλέξω; Eυχαριστώ πολύ...

«Στον κωδικό τίτλου 703 πέραν των στην αρχή ρητώς προσδιοριζόμενων τίτλων σπουδών προβλέπεται διαζευκτικά ως επαρκής "οποιοσδήποτε τίτλος… δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας". Συνεπώς, αρκεί το απολυτήριο ενιαίου Λυκείου εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια χειριστή από την οποία θα προκύπτει ότι η άδεια χορηγήθηκε βάσει του απολυτηρίου του ενιαίου Λυκείου.»

 

2. Έχω 22 μήνες εργάτης καθαριότητας με τα 17 μόρια. Έχω 8 μήνες ως εργάτης ύδρευσης στον Δήμο. Έχω 48 μήνες στην ΔΕΗ ως τεχνίτης. Και έχω και 6 μήνες στον ιδιωτικό τομέα. Για της θέσεις ΥΕ. Όλοι αυτοί οι μήνες πιάνονται ως εμπειρία με 7 μόρια; Εκτός τους 22 που έχω της παράτασης των Δήμων. Σας παρακαλώ μια βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ

«Για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης. Συνεπώς, για τους 22 μήνες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας θα λάβετε 17 μόρια, ενώ για τους υπόλοιπους 62 μήνες θα λάβετε 7 μόρια.»

 

3. Θέλω να κάνω αίτηση για θέση ΔΕ Οδηγού. Το πτυχίο μου, τομέα Μηχανολογικού ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, ανήκει στον Κύριο τίτλο ή στους επικουρικούς; Ευχαριστώ πολύ. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη!!

«Κατά τη γνώμη μας το πτυχίο σας ανήκει στους επικουρικούς τίτλους, καθόσον δε νομίζουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχος τίτλος με αυτούς που αναφέρονται στον κωδικό τίτλου 713. Σε κάθε περίπτωση όμως επειδή αυτό είναι ασαφές θα προτείναμε να μην απορρίψετε παντελώς τους κωδικούς θέσης οδηγών αυτοκινήτων.»

 

4. Καλημέρα σας. Θα κάνω αίτηση στην 3Κ/2018 στην κατηγορία ΥΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω άλλα δύο αδέρφια 44 και 49 ετών. Παίρνω μόρια σαν τέκνο τρίτεκνης οικογένειας; Ευχαριστώ.

«Ναι, τα δικαιούστε.»

 

5. Καλημέρα σας! Θα ήθελα να σας ρωτήσω μια λεπτομέρεια για την προκήρυξη της καθαριότητας. Θέλω να κάνω τα χαρτιά μου για Οδηγός. Έχω απολυτήριο Λυκείου και 2 χρόνια στο ΙΕΚ το ΒΕΚ του μηχανολόγου χωρίς την πιστοποίηση. Στην προκήρυξη λέει να προσκομίσουμε πτυχίο - δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ.  Εμένα αυτό το ΒΕΚ χωρίς την πιστοποίηση με καλύπτει ή δεν θα το μετρήσουν; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

«Δυστυχώς, η συγκεκριμένη βεβαίωση δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως τίτλος σπουδών.»

 

6. Καλησπέρα σας, θέλω να συμμετάσχω στην 3Κ/2018 με ΔΕ. Έχω πτυχία Τ.Ε.Λ. Πληροφορικής. Το πτυχίο μου αναγράφει τον βαθμό μου 18 και 8/10 (δλδ 18,80). Χρειάζομαι κάποια επιπλέον βεβαίωση για το πτυχίο μου για τον βαθμό;

«Προς απόδειξη της κατοχής του απαραίτητου τίτλου σπουδών και του βαθμού αυτού, θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Από τη συγκεκριμένη διατύπωση συνάγουμε ότι βεβαίωση χρειάζεται να ληφθεί μόνο σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό και όχι αριθμητικά.»

 

7. Όταν ο δήμος μου ζητά στην προκήρυξη 12 άτομα με κύριο κριτήριο την ειδική εμπειρία και 11 χωρίς εμπειρία και στα δύο η ανεργία μετρά ή μόνο στα 11;

«Εφόσον αναφερόμαστε σε θέσεις της κατηγορίας ΥΕ, η ανεργία μετρά και στις δύο περιπτώσεις. Εξυπακούεται βέβαια ότι, για να προσμετρηθεί η ανεργία θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό εκδοθέν εντός του χρόνου που έχει δοθεί για την υποβολή των αιτήσεων και συνεπώς η εμπειρία θα πρέπει να είναι προγενέστερη.»

 

8. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να μου απαντήσετε σχετικά με την προκήρυξη για τους δήμους για την κατηγορία ΥΕ: α) έχω 4 τέκνα από τα οποία δύο είναι ενήλικα και δύο είναι ανήλικα. Δικαιούμαι τα 300 μόρια σαν πολύτεκνος γονέας; β) σε μερικές θέσεις από ότι γραφεί η προκήρυξη δεν προσμετρούνται τα μόρια από την εμπειρία. Ευχαριστώ.

«(α) Θα μοριοδοτηθείτε μόνο για τα ανήλικα τέκνα, δηλαδή θα πάρετε συνολικά 200 μόρια (100 για κάθε τέκνο). Τα 300 μόρια στα οποία αναφέρεστε δίνονται σε όσους είναι οι ίδιοι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, (β) Υπάρχουν πράγματι θέσεις για τις οποίες δεν θα βαθμολογηθεί η εμπειρία των υποψηφίων.»

 

9. Μια ερώτηση σχετικά με την 3Κ/2018. Ειδικές Κατηγορίες θέσεων που υπάρχουν στην ΥΕ και συγκεκριμένα ατόμων που έχουν αδερφό με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω είναι για συγκεκριμένες θέσεις; Π.χ. εγώ είμαι παρατασιούχος δήμου, έχω τα μόρια της προϋπηρεσίας κτλ... Θα κάνω σε πολλούς δήμους που έχουν και πολλές θέσεις… Έχω αδερφό που έχει αναπηρία. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω έξτρα αυτό; Ή αν το βάλω θα αποκλειστώ από τις γενικές θέσεις και θα συμμετέχω μονό στις ειδικές; Ευχαριστώ!

«Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο-ειδικότητα. Επίσης για κάθε κλάδο-ειδικότητα καταρτίζεται και ειδικός προσωρινός πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι σε καθορισμένες γι’ αυτούς θέσεις με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι χωρίς χρήση της ιδιότητάς τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων, παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς και ομογενείς του ν. 2790/2000, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τους Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, για τις θέσεις που προβλέπονται. Συνεπώς, αν δηλώσετε ότι έχετε κάποιο προσόν που σας επιτρέπει να καταταγείτε σε ειδικές θέσεις, δεν αποκλείεστε από τις γενικές θέσεις, αλλά αντίθετα κατατάσσεστε πρώτα σε αυτές και μόνο αν δεν είσαστε μεταξύ των διοριστέων σε αυτές κατατάσσεστε στις ειδικές θέσεις βάσει του ειδικού προσόντος.»

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ