26.02.20 | 17:14

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 3Κ/2018 & ΥΕ: ΟΛΑ όσα πρέπει να ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
06.03.18 | 07:27

Προκήρυξη 3Κ/2018 & ΥΕ: ΟΛΑ όσα πρέπει να ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Μεθαύριο, Πέμπτη 08.03.2018, ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη των περιλαμβανόμενων σε αυτή θέσεων ΥΕ και το epoli.gr σήμερα αναλύει ορισμούς αυτής, προκειμένου οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, ορθά, την αίτησή συμμετοχής τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι θέσεις αυτές είναι συνολικά 5.235 και αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κριτήρια που μοριοδοτούνται για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων είναι: (α) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων των υποψηφίων, (β) αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, (γ) ο πιθανός χρόνος ανεργίας του κάθε υποψηφίου, (δ) η εμπειρία, νοούμενη τόσο ως γενική εργασιακή εμπειρία όσο και ως εμπειρία ειδικά σε αντίστοιχες με τις προκηρυσσόμενες θέσεις που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, (ε) η ηλικία του υποψηφίου και (στ) σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανατροφή επί επταετία σε δημόσιο ορφανοτροφείο.

Από διάφορα ερωτήματα αναγνωστών του epoli.gr που κατά καιρούς έχουν φτάσει και έχουμε συγκεντρώσει, εκτιμούμε ότι, αναφορικά με τις ανωτέρω κατηγορίες βαθμολογούμενων κριτηρίων είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής διευκρινήσεις:

 

Ι. Αναφορικά με την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας

Τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, όσο διατηρεί την ιδιότητα πολυτέκνου έστω και ένας γονέας τους, που στη πλειοψηφία των περιπτώσεων την διατηρεί ισοβίως. Αυτό προκύπτει από το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο είναι απαραίτητο να προσκομιστεί με την αίτηση. Επιπλέον, τα τέκνα  πολύτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένα ως τέκνα  πολύτεκνης οικογένειας.

Τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας διατηρούν την ιδιότητα τους όσο διατηρεί την ιδιότητα τριτέκνου έστω και ένας γονέας τους. Τρίτεκνοι είναι οι γονείς ή και ο ένας μόνο γονέας που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου τα οποία δεν έχουν παντρευτεί και δεν είναι μεγαλύτερα από 23 ετών ή φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν είναι μεγαλύτερα από 25 ετών. Στα τρία παιδιά μετράνε πάντα και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Επομένως, σε αντίθεση με τους πολυτέκνους, οι τρίτεκνοι χάνουν την ιδιότητά τους όταν ένα από τα παιδιά τους υπερβεί την ηλικία των 23 ή 25 ετών ή παντρευτεί. Συνακόλουθα, χάνουν και τα παιδιά τους την ιδιότητά τους ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.

 

ΙΙ. Αναφορικά με την ανεργία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αίτησή τους αναφορικά με το κριτήριο της ανεργίας, διότι από την προσκομιζόμενη βεβαίωση ανεργία του Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να προκύπτει ότι είναι άνεργοι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

 

ΙΙΙ. Αναφορικά με την απαιτούμενη εμπειρία

(α) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπολογίζεται η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα, αρκεί να προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι απασχολήθηκαν στον δημόσιο τομέα με σύμβαση μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο υποψήφιος της κατηγορίας ΥΕ δεν χρειάζεται να έχει εργαστεί στο παρελθόν σε θέση με παρόμοιο περιεχόμενο. Αρκεί η απλή εργασιακή εμπειρία για τον υπολογισμό της εμπειρίας. Για παράδειγμα, λοιπόν, για τον υποψήφιο που έχει εργαστεί σε ιδιωτική εταιρεία ως πωλητής, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση του Ι.Κ.Α., από την οποία να προκύπτει ότι έχει 1.775 ένσημα, θα υπολογιστούν 71 μήνες εμπειρίας.

(β) Αντίθετα, προκειμένου να προσμετρηθούν τα 17 μόρια της ειδικής εμπειρίας, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Αυτό θα αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη βεβαίωση των φορέων, όπου ο κάθε υποψήφιος απασχολήθηκε, στις οποίες αναφέρεται το χρονικό διάστημα εργασίας για το οποίο ο κάθε υποψήφιος θα λάβει την αυξημένη μοριοδότηση.

 

ΙV. Αναφορικά με τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι: (α) το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980, (β) απολυτήριο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (γ) απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου και (δ) ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 5801970. Επίσης, θα γίνονται δεκτά απολυτήρια Γυμνασίου των περιόδων 1976/1977 έως και 1979/1980 για τις οποίες αρκεί και απολυτήριο Δημοτικού.

 

V. Επισημάνσεις

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά όλα τα σχετικά έγγραφά τους στον ΑΣΕΠ μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, 2. Το παράβολο των 3 ευρώ πληρωμένο, 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, 4. Όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του (σύμφωνα και με όσα αναφέραμε ανωτέρω).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι ΥΕ μπορούν να κάνουν μόνο μία αίτηση. Με την αίτηση αυτή όμως μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ταυτόχρονα και για τις θέσεις ΔΕ με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Σε περίπτωση, όμως, που υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση για ΔΕ δεν μπορεί να υποβάλει δεύτερη αίτηση και για ΥΕ.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Η ανάλυση σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ