10.07.20 | 05:41

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 3Κ/2018 και εσφαλμένα δικαιολογητικά - Τι ισχύει
28.07.19 | 09:12

Προκήρυξη 3Κ/2018 και εσφαλμένα δικαιολογητικά - Τι ισχύει

Πολλές είναι οι περιπτώσεις υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018, οι οποίοι περιλήφθηκαν κατ’ αρχάς στους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων με βάση τις δηλώσεις τους, πλην όμως εν συνεχεία εμφανίστηκαν ως απορριπτέοι στους οριστικούς πίνακες. Αυτό αποκαλύπτεται τις τελευταίες ημέρες, οπότε έχουν αρχίσει να κοινοποιούνται από το Α.Σ.Ε.Π. μαζικά στους εν λόγω υποψηφίους έγγραφες ειδοποιήσεις σχετικά με τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μεταβολή στους πίνακες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του epoli.gr σε πολλές περιπτώσεις αποκαλύπτεται ότι η μεταβολή οφείλεται στη μη προσκόμιση δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ή στην προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν ήταν όμως πρόσφορα να αποδείξουν την συνδρομή στο πρόσωπο των υποψήφιων της ιδιότητας που δηλώθηκε ή, τέλος, στην προσκόμιση δικαιολογητικών που από λάθος της Αρχής που τα εξέδωσε δεν περιείχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή είχαν εσφαλμένες αναγραφές. Πολλοί από τους υποψήφιους που βρέθηκαν «εκτός» για τους προαναφερθέντες λόγους αναρωτιούνται αν μπορούν εκ των υστέρων να διορθωθούν οι ελλείψεις, οι παραλείψεις ή τα σφάλματα που τους έχουν οδηγήσει στον πίνακα των απορριπτέων.

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών περιπτώσεων ελλείψεως ή ανακρίβειας κάποιου δικαιολογητικού. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιος υποψήφιος δεν προσκόμισε καθόλου κάποιο δικαιολογητικό. Η περίπτωση αυτή είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη. Σύμφωνα με το ά. 16 του ν. 2190/1994, δηλαδή του ιδρυτικού νόμου του Α.Σ.Ε.Π., τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Σε αυτή την απαγόρευση περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Με απλά λόγια, ο υποψήφιος που δεν υπέβαλε δικαιολογητικό απαραίτητο για την απόδειξη μίας ιδιότητας εμπρόθεσμα δεν μπορεί να υποβάλει αυτό αργότερα, έστω και αν αυτό υπήρχε κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Αν αυτό υποβληθεί μεταγενέστερα, π.χ. με την κατάθεση αίτησης θεραπείας, αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη. Ίδια αντιμετώπιση θα έχει και το δικαιολογητικό που κατατέθηκε μεταγενέστερα προκειμένου να συμπληρώσει άλλο δικαιολογητικό που κατατέθηκε μεν εμπρόθεσμα, δεν μπορούσε όμως να αποδείξει (καθόλου ή μόνο του) την ιδιότητα που δηλώθηκε. Συνηθισμένη τέτοια περίπτωση είναι αυτή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας που προσκόμισε κατά την υποβολή της δήλωσης πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ, αλλά όχι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατρός του. Η μεταγενέστερη συμπλήρωση της αίτησης με την εκπρόθεσμη υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης δεν θα ληφθεί υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και με δεδομένο ότι η υποβολή της αίτησης θεραπείας δεν επιβαρύνεται με την καταβολή κάποιου παραβόλου, οι υποψήφιοι που είτε δεν προσκόμισαν καθόλου κάποιο δικαιολογητικό είτε δεν προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά μόνο κάποια από αυτά, θα πρέπει να υποβάλουν ούτως ή άλλως την αίτησή τους, ελπίζοντας στο καλύτερο.

Διαφορετική είναι η περίπτωση που ο υποψήφιος προσκόμισε καλόπιστα και εμπρόθεσμα ένα δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό, αλλά αυτό περιείχε κάποιο λάθος που δεν οφείλεται στον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά στην Αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει πλούσια νομολογία των διοικητικών Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει - ενόψει των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης - να γίνονται δεκτά ακόμα και εκπρόθεσμα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, προς απόδειξη της δηλωθείσης ιδιότητας του υποψηφίου. Αυτό λόγου χάρη συμβαίνει στις περιπτώσεις που υπάρχει λάθος οφειλόμενο στην εκδούσα Αρχή ενός πιστοποιητικού προϋπηρεσίας ή μίας βεβαίωσης ανεργίας ή μίας βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (στις περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση θεραπείας ή αίτηση ακύρωσης και θα αποδείξουν ότι υπέβαλαν καλόπιστα το λανθασμένο δικαιολογητικό, αλλά και ότι το λάθος δεν οφείλεται στους ίδιους, έχουν πολύ καλές πιθανότητες να περιληφθούν στους επιτυχόντες.

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ