09.05.21 | 04:25

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις πτυχιούχων και ΔΕ Φορέων του Δημοσίου
01.05.21 | 10:20

Προκηρύξεις πτυχιούχων και ΔΕ Φορέων του Δημοσίου

Προκηρύξεις ορισμένου χρόνου, Φορέων του Δημοσίου, παρουσιάζει το πρωί του Μ. Σαββάτου το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών, 9 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών: 3

Αιτήσεις: 07/05 - 17/05/2021.

 

EKETA

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις 1, 2 έως 14/05/2021.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

 • Προγραμματιστής

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

 • Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις 3, 4 έως 13/05/2021.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ και μίσθωσης έργου:

 • Τρεις (3) θέσεις Ερευνητών κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών) ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων
 • Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας για την υλοποίηση των δράσεων επιτόπιας παρέμβασης σε οικογένειες σε κρίση στην Περιφέρεια Αττικής για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων
 • Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας με πολυετή εμπειρία (άνω της δεκαετίας) στο πεδίο για την υλοποίηση των δράσεων εποπτείας κοινοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με ζητήματα παρέμβασης σε οικογένειες σε κρίση, Σύμβασης Έργου διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων
 • Μια (1) θέσης Υπεύθυνου Συνηγορίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της συνηγορίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων
 • Μια (1) θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Επαγγελματιών κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο της συνηγορίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων
 • Έξι (6) ερευνητών πεδίου κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων για σύναψη Σύμβασης Έργου για την ανάπτυξη Εξατομικευμένων Σχεδίων Δράσης σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής
 • Δυο (2) θέσεων Υπεύθυνων α) Επικοινωνίας και Αναφοράς β) Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Προγράμματος σε συνεργασία και με το Εθνικό Γραφείο της UNICEF κατόχου τίτλου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων συναφών επαγγελμάτων για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών ή κατ’ αντιστοιχία με Σύμβαση Έργου με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων.

Αιτήσεις έως 14/05/2021.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 1 | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 2 | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 3 | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ