22.10.20 | 04:44

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων στο “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο Τομέα
25.09.20 | 15:40

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Μετά τις πρωινές Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους και Περιφέρειες [βλ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ], νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε Φορείς του «στενού» και «ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, παρουσιάζει το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι σχετικές Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΑΣΠΑΙΤΕ

1. Ένας (1) συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΕΙ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

2. Ένας (1) συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΕΙ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

3. Στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Ψυχολογίας ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες)
 • Αποδεδειγμένη καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ ((α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου)

Αιτήσεις και στις τρεις Προσκλήσεις έως 09/10/2020.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Το Γ. Ν. Θήρας προσκαλεί ιατρούς συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας για δώδεκα (12) μήνες με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους:

1. ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 1

2. ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1

3. ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ: 2

Αιτήσεις έως και 07/10/2020.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Προγράμματος:

 • Φοιτητής Βιοεπιστημών, Απολυτήριο Λυκείου, 1 μήνας

Αιτήσεις έως 15/10/2020.

2. Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Έργου:

 • Βιοεπιστήμονας, MSc, 6 μήνες

Αιτήσεις έως 15/10/2020.

3. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Πράξης:

 • Βιοεπιστήμονας, MSc, 6 μήνες (μερικής απασχόλησης)

Αιτήσεις έως 15/10/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Θετικές επιστήμες ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 12/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

 • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ: 1, Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και το τέλος του υποέργου στις 15-11-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτής

Αιτήσεις: 26/09 – 05/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόσληψη δύο εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης: Δύο (2)

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποστήριξη ομάδας έργου) στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος:

 • Κατοχή τίτλου σπουδών των Σχολών ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Φιλοσοφίας ή/και Παιδαγωγικών Επιστημών. Για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας για το σύνολο των τίτλων αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους (που δικαιολογείται σύμφωνα με τις επεξηγήσεις κριτηρίων παρακάτω) σε:

− Ανάπτυξη, σχεδίαση και υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων

− Έρευνα και αξιολόγηση αποτελεσμάτων και αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων για τη παραγωγή συμπερασμάτων και βελτίωσης εκπαιδευτικών εργαλείων και εφαρμογών

− Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε φορείς Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού

 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Αιτήσεις έως 18/10/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους και Περιφέρειες [Οι Προκηρύξεις]

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΣΠΑΙΤΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΣΠΑΙΤΕ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 1 | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 2 | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ