20.06.21 | 19:13

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία
05.05.21 | 12:21

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία

Εργάτες, υδρονομείς και υπάλληλοι γραφείων σε Προκηρύξεις ΟΤΑ και Υπουργείων, όπως δημοσιεύει το μεσημέρι της Τετάρτης το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30-11-2021) συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2021»:

  • ΥΕ/ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αιτήσεις: 06/05 - 10/05/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου:

  • Υδρονομέας: 7 μήνες, 11 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως

Αιτήσεις: 06/05 - 13/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης:

  • ΥΕ Υδρονομέας Άρδευσης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 15-12-2021

Αιτήσεις: 07/05 - 13/05/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «integrated mAnagement models For archaEological paRks», του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, με κωδικό 1071 και ακρωνύμιο «Transfer», για χρονικό δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1 άτομο

Αιτήσεις: 06/05 - 12/05/2021.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ