22.10.20 | 04:10

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13 Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Φορείς Υπουργείων
18.09.20 | 07:51

13 Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Φορείς Υπουργείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και έργου, από Δήμους, Νομικά Πρόσωπα αυτών και Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα, 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις: 18/09 – 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/08/2021 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα:

 • ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Αιτήσεις: 18/09 – 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου ή λοιπών αντικατοβολών:

 • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 8 μήνες, 2
 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 8 μήνες, 4

Αιτήσεις: 18/09 – 28/09/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων:

 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ: 5
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ ΔΕ: 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ ή ΔΕ: 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ: 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΕ ή ΤΕ: 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ: 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ: 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ ΠΕ ή ΤΕ: 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΕ ή ΤΕ: 1

Αιτήσεις: 21/09 – 30/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης:

 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 8 μήνες, 6ωρης απασχόλησης, 6

Αιτήσεις: 21/09 – 25/09/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα], στο πλαίσιο Πράξης, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

Αιτήσεις έως 02/10/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

Πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο προγράμματος:

 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 • Εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών στο αντικείμενο του «Exchange server»
 • Πολύ καλή γνώση «Windows server»
 • Πολύ καλή γνώση «Active Directory» και «Vmware Vsphere»
 • Πολύ καλή γνώση για τεχνική υποστήριξη Hardware και Software

Αιτήσεις έως 20/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα (αναστηλωτικές εργασίες)

Αιτήσεις: 18/09 – 28/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 2
 • ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων: 1
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 10

Αιτήσεις: 18/09 – 24/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Πράξης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτής:

 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: μία (1)

Αιτήσεις έως 23/09/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Υποέργου:

 • Πτυχίο συναφές με τις Επιστήμες Περιβάλλοντος (Μαθηματικός / Φυσικός / Μηχανικός / Επιστήμες περιβάλλοντος).
 • Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ)

Αιτήσεις έως 05/10/2020.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα τριών [3] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στις μουσειακές εκθέσεις (σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση): Μία (1 θέση)
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση υφάσματος: Δύο (2) θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου: Μία (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση μετάλλου: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 18/09 – 24/09/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ